Strona główna
Imieniny:Danieli, Bohdana, Julii
Informacja
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) na oferty pracy zgłaszane do tut. urzędu. Osoby zainteresowane (zarejestrowane w PUP oraz niezarejestrowane) konkretną ofertą pracy mogą bezpośrednio aplikować do pracodawcy w przypadku ofert pracy, gdzie dane pracodawcy są podane. Osoby zarejestrowane w tut. urzędzie w przypadku sposobu aplikowania „za pośrednictwem urzędu”, proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta w celu odbioru skierowania do pracy. Osoby niezarejestrowane nie mogą aplikować „za pośrednictwem urzędu” .


Przekwalifikowanie pracowników
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków na projekty związane z realizacją programów przekwalifkowania pracowników i wsparcia w tym zakresie pracodawców. Celem konkursu jest wsparcie sektora MŚP oraz pracodawców (z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw) w zakresie relaizacji programów przygotowujących do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków pracodawców na przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zostaje zakończony z dniem 06.12.2016r. Od tego dnia wnioski nie są przyjmowane.


Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu grudniu 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 12-16.12.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 08.12.2016r.
stypendia stażowe - 09.12.2016r.
Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 23.11.2016r. przywrócono kontakt telefoniczny poprzez numery stacjonarne.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.


Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych nie działają numery telefonów stacjonarnych w naszym urzędzie. W związku z brakiem możliwości kontaktu telefonicznego z doradcą klienta w terminach od 20.11.2016r. do czasu ustąpienia awarii terminy zgłoszenia zostaną usprawiedliwione. O fakcie ustąpienia niedogodności poinformujemy również na naszej stronie internetowej.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.


Projekt: Czas na biznes
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zaprasza do udziału w projekcie „Czas na biznes”. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać dotację na założenie własnej firmy w wysokości do 22 700 złotych.

Projekt kierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia oraz do osób w wieku 30+, które spełniają jeden z poniższych warunków:
-długotrwale bezrobotne
-niepełnosprawne
-o niskich kwalifikacjach
-kobiety

Wszystkie informacje dostępne w biurze Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Chrzanowie. Pobierz ulotkę

Monitoring zawodów
Aktualizacja monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie olkuskim w 2015r.

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu listopadzie 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 14-18.11.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki i stypendia stażowe - 09-10.11.2016r.
Ogłoszenie o naborze wniosków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z powstałymi oszczędnościami w kwocie około 10 000,00 (dziesięciu tysięcy złotych) - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje iż z dniem 02.11.2016r. ogłasza nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski złożone przed 02.11.2016r. nie będą rozpatrywane.

Otrzymane środki z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone tylko na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym zgodnych z ustalonymi priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.

1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

We wniosku pracodawca winien wskazać z którego z wyżej wymienionych priorytetów aplikuje o środki z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków na jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 4 253,10 zł.

Nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania środków.

Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Załącznik nr .1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr. 3 - Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr. 4 - Informacja z instytucji szkoleniowej o szkoleniu w ramach KFS

Załącznik nr. 5 - Informacja instytucji egzaminującej / wydającej licencję

Załącznik nr. 6 - Informacja o studiach podyplomowych w ramach KFS

Otwarty Tydzień Kariery8 Ogólnopolski Tydzień Kariery

W tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się pod hasłem:

„Bądź autorem swojej kariery”

Hasło jest wskazówką, że nad karierą edukacyjno- zawodową warto pracować jak nad dziełem sztuki, a także, że decyzje edukacyjne i zawodowe powinniśmi podejmować świadomie i samodzielnie, biorąc pod uwagę i analizując stawiane sobie cele, okoliczności i warunki. Nie znaczy to, że mamy być w swoich działaniach osamotnieni, a wręcz przeciwnie powinniśmy konsultować się z fachowcami, profesjonalistami zasięgając ich rad i opinii. Pamiętajmy jednak, że ostatnie słowo powinno należeć do nas. To My tworzymy swoje życie.


czytaj więcej
Monitoring zawodów
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE - Powiat olkuski - INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2016 R.

Projekt
Informacja na temat Projektu „Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej 'MASZ KLUCZ' dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu olkuskiego i miechowskiego”

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018r, a Głównym jego celem jest aktywizacja zawodowa 100 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących powiaty: olkuski i miechowski. W ramach projektu wsparcie otrzymają osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne. Beneficjenci zostaną objęci usługami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i psychologicznego. więcej informacji

ulotka

Informacja - nabór dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy zostanie zakończony z dniem 25.10.2016r. Od tego dnia wnioski nie będą przyjmowane.


Informacja - nabór dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy. Wnisoki będę przyjmowane od dnia 12.10.2016r. do wyczerpania środków.


Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu październiku 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 12-17.10.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki i stypendia stażowe - 10-11.10.2016r.
Katowice – Kraków Online Job Day 2016

Serdecznie zapraszamy pracodawców do udziału w wydarzeniu on-line pn. „Katowice – Kraków Online Job Day 2016”, które odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. przy wykorzystaniu platformy Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu

„Katowice – Kraków Online Job Day 2016” to jedno z ważniejszych wydarzeń rekrutacyjnych polskiej sieci EURES mające na celu m.in. ułatwienie nawiązania kontaktu polskich pracodawców z kandydatami poszukującymi pracy z państw UE/EOG.

Zobacz zaproszenie i więcej informacji
"Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy"

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt skierowany jest do osób młodych, do 29 r.ż., biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu w formie stacjonarnej (akceptujemy zaoczną formę nauki) zamieszkujących obszar województwa małopolskiego.
Projekt skierowany jest także do osób z niepełnosprawnościami.
W ramach uczestnictwa w Projekcie zapewniamy szereg usług wsparcia.
- doradztwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych ze stypendium szkoleniowym
- 5 miesięczne płatne staże zawodowe
Zachęcam do przekazania tej informacji wszystkim zainteresowanym.
Zapraszam do Biura Projektu:
ul. Świętokrzyska 12 lok. 308, 30-015 Kraków
ul. Bema 5 lok. 6, 30-100 Tarnów
Kontakt telefoniczny: 502 630 138, 510 394 509
Kontakt mailowy: wsparciemlodych@biuroprojektu.eu, a.jakubowska@biuroprojektu.eu
Zobacz plakat
Projekt WYG Consulting

Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim

Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy

finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników

przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób

zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion

Małopolski Zachodniej.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich

w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział we wsparciu

szkoleniowo-doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie:

PODJĘCIE NOWEGO ZATRUDNIENIA lub UTRZYMANIE ZAGROŻONEGO MIEJSCA PRACY

lub PODJĘCIE PRACY POZA ROLNICTWEM lub ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA WŁASNEJ

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO.


czytaj więcej
Projekt ZAPROJEKTUJ SUKCES!
„ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020.
Grupę docelową naszego projektu stanowią kobiety pozostające bez zatrudnienia, po 30-tym roku życia (w szczególności powyżej 50-go r. ż.), zamieszkujące teren powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego. Wsparcie kierujemy do Pań o niskich kwalifikacjach, w szczególności kobiet z niepełnosprawnościami.
Wsparcie, jakie uczestniczki otrzymają w trakcie trwania projektu, to przede wszystkim doradztwo zawodowe, opieka mentora, pośrednictwo pracy, szkolenia(za udział w szkoleniu uczestniczkom przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł/1h obecności), wyżywienie podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu, płatne staże (z wynagrodzeniem miesięcznym 997,40 zł), pomoc w znalezieniu atrakcyjnej pracy, a dodatkowo pokrycie kosztów dojazdów do pracy w początkowym okresie zatrudnienia, a także pomoc lub pokrycie kosztów w zorganizowaniu pomocy nad osobą zależną (dzieckiem, osobą chorą, niepełnosprawną) podczas szkoleń i/lub staży.
Przykładowe tematy szkoleń:
· Opiekunka osób starszych / Siostra PCK z kursem pierwszej pomocy
· Pracownik administracyjno-biurowy z kursem umiejętności komputerowych ECDL
· Robotnik gospodarczy – Specjalista ds. utrzymania czystości
· inne wynikające z możliwości, predyspozycji i zainteresowań uczestniczek projektu, które to kursy będą prowadzić do nabycia kwalifikacji zawodowych oraz docelowo – pomogą w podjęciu zatrudnienia.
Katalog szkoleń zawodowych nie jest katalogiem zamkniętym – szkolenia dobieramy do potrzeb, możliwości i predyspozycji uczestniczek.
Zapraszam do zapoznania się z naszą propozycją oraz zachęcam do udziału w projekcie.

Code Training Sp. z o.o.
Tel. 607 423 772
Projekt 'Czas na biznes'
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zaprasza do udziału w projekcie „Czas na biznes”. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać dotację na założenie własnej firmy w wysokości do 22 700 złotych.
Projekt kierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia oraz do osób w wieku 30+, które spełniają jeden z poniższych warunków:
-długotrwale bezrobotne
-niepełnosprawne
-o niskich kwalifikacjach
-kobiety

Wszystkie informacje dostępne w biurze Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Chrzanowie.
Małopolskie Aktywne Kobiety

Projekt

Małopolskie Aktywne Kobiety

skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, które będąc osobami biernymi zawodowo poszukują możliwości powrotu na rynek pracy. Poszukujemy beneficjentów zamieszkujących jeden z powiatów: brzeskiego,

olkuskiego

, oświęcimskiego lub wadowickiego. Oferujemy możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, szkoleniach oraz zatrudnieniu subsydiowanym. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie ze strony doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz psychologa. Dodatkowo, dla każdego uczestnika projektu zaplanowano zapewnienie opieki nad osobami zależnymi, zwrot kosztów dojazdu oraz atrakcyjne stypendia.

Pobierz ulotkę: str. 1, str. 2
Zamknięcie naboru KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy został zakończony z dniem 27.09.2016r. Od tego dnia wnioski nie są przyjmowane.

Nabór wniosków - dotacje


W związku z powstałymi oszczędnościami (20 000 zł.) Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

od dnia 20.09.2016r. do dnia 27.09.2016r. włącznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)”.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki są osoby bezrobotne, spełniające łącznie poniższe kryteria:

-osoby w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia),

- osoby z ustalonym I lub II profilem pomocy,

- osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- osoby bezrobotne nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni.

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat (przed ukończenie 25 roku życia) musi otrzymać wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie.

Chcę pracować - projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS - „Chcę pracować - projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia skierowany do osób:

- powyżej 30 roku życia,

- biernych zawodowo lub bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,

- mieszkających na terenie powiatu: myślenickiego, miechowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, nowotarskiego, chrzanowskiego, olkuskiego.

W ramach projektu jego uczestnikom oferujemy bezpłatnie:

 • Indywidualny Plan Działania: 6 godz.
 • Pośrednictwo pracy
 • Poradnictwo Indywidualne: 3 godz.

· Wsparcie motywacyjne (psychologiczne): 3 godz.

 • Poradnictwo grupowe: 24 godz.

· Kursy zawodowe stypendium szkoleniowe wynosi 792,45 zł netto + składki 232,35, tj. 1.024,80 zł brutto,

· Płatne staże zawodowe - 3-miesiące ze stypendium stażowe w wysokości 1.459,48 zł netto od 2017r.

· Opiekę Trenera Zatrudnienia Wspieranego - 3 godz.

· Inicjatywę na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej

Wszystkie kursy trwają 120 godzin. Grupy 10 osobowe. W trakcie kursów zapewniamy materiały szkoleniowe i catering oraz wypłacamy stypendium. Zwracamy również koszty dojazdu na zajęcia.


Informacja i zapisy

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
tel. 33 8475475, fax 33 8475479

Projekt: „Jestem niepełnosprawny i chcę pracować”

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 30+;
 • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
 • mieszkające na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, wadowickiego;
 • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo.
czytaj więcej
Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy zostanie zakończony dnia 14.09.2016r. Od dnia 15.09.2016r. wnioski nie będą przyjmowane.

Informacja


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu w ramach RPO WM 2014-2020 dla osób od 30-go roku życia zostanie zakończony dnia 07.09.2016r. Od dnia 08.09.2016r. wnioski nie będą przyjmowane.


Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu wrześniu 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 12-16.09.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki i stypendia stażowe - 08-09.09.2016r.
Informacja


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu w ramach RPO WM 2014-2020 dla osób od 30-go roku życia zostaje przedłużony do dnia 12.09.2016r. Od dnia 13.09.2016r. wnioski nie będą przyjmowane.


Zapraszamy do udziału w projekcie
Informacja


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM 2014-2020 dla osób od 30-go roku życia będzie trwał do 23.08.2016r. Od dnia 24.08.2016r. wnioski nie będą przyjmowane.


Informacja


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu w ramach RPO WM 2014-2020 dla osób od 30-go roku życia będzie trwał do 26.08.2016r. Od dnia 29.08.2016r. wnioski nie będą przyjmowane.

Aktualizacja: Nabór zostaje przedłużony do dnia 12.09.2016r. Od dnia 13.09.2016r. wnioski nie będą przyjmowane.


Czas na biznes

Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

Pierwszy nabór wniosków do projektu "Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej" będzie trwał od 16.08.2016 r. do 23.08.2016 r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

 • SZKOLENIA :

Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

 • WARSZTATY:

warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i warsztaty interpersonalne

 • DOTACJE:

wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych

 • WSPARCIE POMOSTOWE

(szkoleniowe i doradcze) po rozpoczęciu działalności gospodarczej

czytaj więcej
Projekt „ Nowe kwalifikacje –lepsza przyszłość”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny oraz grupa docelowa projektu:

Wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej grupy docelowej 120 osób niepełnosprawnych (72 kobiet i 48 mężczyzn) w wieku 15 - 29 lat, biernych zawodowo (70% uczestników projektu) i bezrobotnych (30% uczestników projektu), które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, zamieszkujących wg KC teren województwa małopolskiego, poprzez odpowiednie zaplanowanie ścieżki rozwoju. Każdy Uczestnik Projektu zostanie objęty 5 formami wsparcia, dostosowanymi do jego specyficznych potrzeb.

czytaj więcej
Płatne praktyki absolwenckie

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki absolwenckiej


Praktyki absolwenckie są realizowane na zasadach określonych ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052).

Oferta kierowana jest do osób, które do dnia rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 roku życia i spełniają następujące wymagania:

1) posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
2) posiadają umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
3) cechują się komunikatywnością i wysokim poziomem kultury osobistej,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nie są prowadzone przeciwko nim postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Do głównych obowiązków praktykanta będzie należało:
- ewidencjonowanie danych w systemach komputerowych,
- wykonywanie prostych prac biurowych,
- przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Warunki praktyki absolwenckiej:

- okres odbywania praktyki: 3 miesiące w okresie od września 2016 roku do listopada 2016 roku,
- czas pracy: 40 godzin tygodniowo, tj. 8 godzin dziennie,
- wysokość świadczenia pieniężnego: 1900,00 zł brutto miesięcznie (z tytułu zawartej umowy nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
- miejsce wykonywania praktyki: Izba Skarbowa oraz Urzędy Skarbowe woj.małopolskiego


więcej informacji i karta zgłoszenia
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu sierpniu 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 10-16.08.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki i stypendia stażowe - 08-09.08.2016r.
Informacja o projekcie

"Praca i Sukces", realizowany na podstawie Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr RPMP.08.02.00-12-0292/15, finansowanego w ramach RPO 8.2 Aktywizacja Zawodowa - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności 100 osób bez pracy, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego- powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, miechowski, wadowicki w okresie od 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r.

W szczególności niepracujące:

- osoby niepełnosprawne po 30 roku życia

- osoby powyżej 50 roku życia.

Każdy z uczestników objęty będzie doradztwem zawodowym oraz opracowany będzie dla każdego Indywidualny Plan Działania, który wskaże kierunki rozwoju zawodowego danej osoby i w zależności od diagnozy uczestnik kierowany będzie na:

- szkolenia wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów dojazdu

- staż (3-5 m-cy) wraz ze stypendium stażowym (1 750,00 brutto/butto + opiekun stażu 300 zł)

- poradnictwo psychologiczne.

- wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy, połączonym z nauką poruszania się na rynku pracy - aktywnym poszukiwaniem pracy.

Spotkanie informacyjne do projektu odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Olkuszu - sala konferencyjna dn. 2 sierpnia o godz. 10:00

pokaż ulotkę

Informacja o naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż od 26.07.2016r. przyjmuje wnioski o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Priorytet stanowią osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Zobacz dokumenty do pobrania

pobierz wniosek
Targi Pracy (Staży)
Dnia 06.07.2016r. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie urzędu odbyły się Targi Pracy (Staży) dla osób powyżej 50 r.ż, lub osób niepełnosprawnych. W Targach uczestniczyło 8 wystawców, którzy poszukiwali kandydatów na staże w zawodach: ślusarz, magazynier, kasjer, handlowiec, doradca klienta, pracownik produkcji, monter stolarki budowlanej, opiekun osób starszych.

Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” realizowanego w ramach POWER będzie trwał do 12.07.2016r. Od dnia 13.07.2016r. wnioski nie będą przyjmowane.


Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lipcu 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 12-15.07.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki i stypendia stażowe - 08.07.2016r. i 11.07.2016r.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zostaje wstrzymany od dnia 6 lipca 2016r.
Ogłoszenie o naborze wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza z dniem 27.06.2016r. nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym zgodnych z ustalonymi priorytetami Rady Rynku Pracy.

W 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu w ramach rezerwy KFS dysponuje kwotą 100 000,00 zł

Z REZERWY KFS PRACODAWCA MOŻE WNIOSKOWAĆ W RAMACH:

1. priorytetu dotyczącego wsparcia kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników.

2. priorytetu dotyczącego wsparcia kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych.

3. priorytetu dotyczącego wsparcia kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa, w celu utrzymania zatrudnienia,

4. priorytetu dotyczącego wsparcia kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

We wniosku pracodawca winien wskazać z którego z wyżej wymienionych priorytetów aplikuje o środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4 253,10 zł .

Nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania środków.


Wyjaśnienia priorytetu dotyczącego wsparcia kształcenia ustawicznego w branży usług opiekuńczych

Ogłoszenie o naborze wniosków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza z dniem 27.06.2016r. nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Otrzymane środki z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone tylko na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym zgodnych z ustalonymi priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.

1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

We wniosku pracodawca winien wskazać z którego z wyżej wymienionych priorytetów aplikuje o środki z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Kwota jaką jeszcze Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu dysponuje w ramach limitu KFS wynosi: 14 445,00 zł ( czternaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych).

Nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania środków.

Pomoc w zatrudnieniu osobom z orzeczeniem o niepełnosprawnościż
Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym?

Mieszkasz w Olkuszu, Wolbromiu, czy na terenie powiatu olkuskiego

Chcesz podjąć zatrudnienie?

ZGŁOŚ SIĘ do projektu "KOMPETENTNI NIEPEŁNOSPRAWNI!!!"


Otrzymasz BEZPŁATNE wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy. Odbędziesz kurs zawodowy lub zostaniesz skierowany na staż zawodowy - podniesiemy Twoją atrakcyjność na rynku pracy, pomożemy znaleźć wymarzone miejsce pracy.
Rekrutacja trwa - ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ! Ilość miejsc ograniczona.
Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ" Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby do kontaktu Marta Kamionka, Monika Gamrot - tel. 733403301
Zorganizuj staż

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza przedsiębiorców i pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych – realizowanych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Beneficjentami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej,
z ustalonym II profilem pomocy, należące przynajmniej do jednej z grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności


Wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.pup-olkusz.pl oraz
w siedzibie Urzędu, pok. nr 11.

WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

Pobierz wniosek

Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne, należących do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),

- kobiety.

Preferowane będą wnioski osób powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby
z niepełnosprawnościami.

Szkolenia o które można wnioskować muszą zakończyć się egzaminem zewnętrznym, np. kursy spawacza, kursy operatora koparko- ładowarki, operatora koparki, operatora ładowarki, kwalifikacje na przewóz drogowy, szkolenia zakończone egzaminem w zakresie uprawnień energetycznych i inne .

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest uprawdopodobnienie zatrudnienia.

Nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania środków na w/w projekt.

Szczegółowych informacji można uzyskać w pok. nr 24 oraz pod nr telefonu 32/ 643 -43-43 w.218

Pobierz wniosek

Projekt - Bo jak nie my to kto?

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od 01 czerwca 2016r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Bo jak nie my to kto?”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W projekcie mogą wziąć udział Kobiety:

 • bez pracy,
 • zamieszkujące teren Powiatu Olkuskiego, Chrzanowskiego, Miechowskiego.
 • mające powyżej 30 r.ż.

Dodatkowe pkt. preferencyjne otrzymują osoby które są:

 • niepełnosprawne
 • w wieku powyżej 50 r.ż.

W ramach projektu oferujemy:

1. Płatne staże zawodowe w wymiarze około 5 miesięcy.

2. Indywidualne dobrane szkolenia w zawodach np.: przedstawiciel handlowy, sprzedawca, księgowy, fryzjer zwierząt, pracownik ochrony (lub inne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).

3. Profesjonalną pomoc pośrednika pracy pomagającego znaleźć ofertę zatrudnienia.

4. Spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem personalnym.

5. Poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną.

6. Mentoring.

czytaj więcej
Nabór wniosków staż - POWER
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 15.06.2016r. ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” realizowanego w ramach POWER.
Nabór skierowany jest dla Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób w wieku 18-29 lat z ustalonym II profilem pomocy, w szczególności długotrwale bezrobotnych. Po zakończeniu stażu Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia osoby odbywającej staż na okres co najmniej 3 miesięcy. Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków od dnia 15.06.2016r.
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu czerwcu 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 10-16.06.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 08.06.2016r.
stypendia stażowe - 09.06.2016r.
Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” realizowanego w ramach POWER będzie trwał do 03.06.2016r. Od dnia 06.06.2016r. wnioski nie będą przyjmowane.


Kursy
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjny.
Zapoznaj się z ofertą: Ulotka CKU Ulotka CKU M11


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2016-30.04.2018.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które zostały ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

· Bezzwrotne dotacje w wysokości do 23 tys. zł na założenie własnej działalności gospodarczej, wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym;

· Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego (stypendium stażowe do 1,7 tys. zł);

· Doradztwo zawodowe i psychologiczne;

· Pośrednictwo pracy;

· Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe (dla 50 % UP)).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

ul. Łężce 23, 30-614 Kraków

tel/fax. 12 423 66 90

Sławomir Kubik: 667-668-434, s.kubik@itk.krakow.pl

Zobacz plakat
Nabór wniosków staż - POWER
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 17.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” realizowanego w ramach POWER.
Nabór skierowany jest dla Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób w wieku 18-29 lat z ustalonym II profilem pomocy, w szczególności długotrwale bezrobotnych. Po zakończeniu stażu Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia osoby odbywającej staż na okres co najmniej 3 miesięcy. Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków od dnia 17.05.2016r.
Monitoring zawodów
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie olkuskim w 2015r.

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu maju 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-16.05.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.05.2016r.
stypendia stażowe - 10.05.2016r.
Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 15.04.2016r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach funduszu pracy w roku 2016 zostaje zakończony.


Zorganizuj staż

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza przedsiębiorców i pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych – realizowanych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Beneficjentami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, z ustalonym II profilem pomocy, należące przynajmniej do jednej z grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)


Wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.pup-olkusz.pl oraz
w siedzibie Urzędu, pok. nr 11.

WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

Pobierz wniosek
Europejskie Dni Pracodawcy
W dniu 05.04.2016r. w godzinach 9.00-13.00 Powiatowy Urząd Pracy zorganizował Dzień Otwarty w ramach Europejskich Dni Pracodawcy, na które zaprosił przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olkuszu. Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


W indywidualnych konsultacjach poruszane były m.in. kwestie: legalnego zatrudniania cudzoziemców, zasad rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, usług oferowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia, funkcjonowania sieci EURES, poszukiwania pracowników w kraju i za granicą, zakładania profilu PUE (platforma Usług Elektronicznych),obowiązków wynikających z rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu kwietniu 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 12-15.04.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki i stypendia stażowe - 08-11.04.2016r.
Europejskie Dni Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w ramach Europejskich Dni Pracodawcy zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracodawców oraz przedsiębiorców na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się dnia 05.04.2016r. w godz. 9.00 – 13.00 (budynek PUP - hol główny).

Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach indywidualnych konsultacji poruszane będą kwestie w zakresie:

 • Legalnego zatrudniania cudzoziemców, zasad rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
 • Usług oferowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia,
 • Funkcjonowania sieci EURES,
 • Poszukiwanie pracowników w kraju i za granicą,
 • Zakładania profilu PUE (platforma Usług Elektronicznych),
 • Zakładania własnej działalności gospodarczej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu

Nabór do służby przygotowawczej
Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Narodowych Sił Rezerwowych oraz planowanych do utworzenia wojskach Obrony Terytorialnej.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej). zobacz szczegółowe informacje
Oferty pracy od Polski HR International
Polski HR International Sp. z o.o. to nowoczesna agencja rekrutacyjna, która działa na międzynarodowym rynku pracy. Współpracuje z renomowanymi pracodawcami z całej Europy, oferując zatrudnienie w różnych branżach. Należymy do Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A.

Polski Holding Rekrutacyjny International Sp. z o. o. jako Agencja Rekrutacyjna jest wpisana przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 7562
W związku z prowadzonymi aktualnie procesami rekrutacyjnymi, poszukujemy zleceniobiorców na stanowiska: Team Leader zespołu inwentaryzacji, Pracownik Inwentaryzacji, Kurier - pobierz szczegółowe informacje
Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 21.03.2016r. ogłasza nabór wniosków
o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
oraz o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w ramach limitu Funduszu Pracy.

Nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania środków Funduszu Pracy.

Zapraszamy pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków.

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu marcu 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 10.03.2016r. do 16.03.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki i stypendia stażowe - 08-09.03.2016r.
Informacja dla pomiotów rejestrujących „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”
W związku z narastającą ilością rejestracji „Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy” Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż termin rejestracji w/w oświadczeń może się wydłużyć do 14 dni.


Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER w roku 2016 - dla osób do 30 roku życia oraz w ramach RPO WM 2014-2020 dla osób od 30-go roku życia zostaje zamknięty z dniem 25 luty.


Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Programu Regionalnego „Gwarancja 50+” został zakończony.


Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż trwa nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków.


Informacja
12.02.2016r.
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków na staże dla osób do 30 roku życia w ramach Programu PO WER został zakończony.


Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zostaje zakończony z dniem 11 luty 2016r.


Informacja o naborze
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza z dniem 08.02.2016r. nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej: www.pup-olkusz.pl lub w pokoju nr 24.
wiecej informacji

Informacja o naborze
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zobacz dokumenty do pobrania

czytaj więcej
Informacja o naborze
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zobacz dokumenty do pobrania

czytaj więcej
Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków na staże dla osób powyżej 50 roku życia w ramach Programu „Gwarancja 50+” został zakończony.


Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lutym 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stazowe - od 10.02.2016r. do 16.02.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 08.02.2016r.
stypendia stażowe - 09.02.2016r.
Informacja o naborze
Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zobacz dokumenty do pobrania

czytaj więcej
Informacja o naborze
Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)”
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zobacz dokumenty do pobrania

czytaj więcej
Informacja o naborze
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach Programu Regionalnego pod nazwą „Gwarancja 50+”.

W programie przewidziano realizację 6-cio miesięcznych staży dla 30 osób oraz przyznanie refundacji pracodawcy dla 6 osób powyżej 50 roku życia.

Nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania środków na w/w program.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków.

Zobacz dokumenty do pobrania
PIT-11
Informujemy, że w dniach od 25 stycznia do 19 lutego osoby bezrobotne pobierające jakiekolwiek świadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w roku 2015 mogą odbierać Pity-11 w pokoju nr 34 osobiście lub z pisemnym upoważnieniem.


Informacja
W związku z otrzymaniem decyzji finansowej dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na realizację aktywnych form Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż od 27.01.2016r.na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu udostępnione zostaną wnioski na poszczególne formy wsparcia.


Program Dofinansowania Przedsiębiorców
Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy dla przedsiębiorstw. Można ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe dla uczestników programu. Pełna informacja na stronie ZUS
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu styczniu 2016r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 13.01.2016r. do 18.01.2016r.
stypendia stażowe - od 13.01.2016r. do 18.01.2016r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 11.01.2016r.
stypendia stażowe - 12.01.2016r.
Informacja
Informujemy, iż w dniu 24.12.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu będzie nieczynny.


Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu grudniu 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 09.12.2015r. do 15.12.2015r.
stypendia stażowe - od 09.12.2015r. do 15.12.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 07.12.2015r.
stypendia stażowe - 08.12.2015r.
Barometr Zawodów

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody dla powiatu olkuskiego na 2016r.

Informacja syntentyczna o rynku pracy powiatu olkuskiego za 2013-2014r.


Zaproszenie na konferencję
W imieniu Burmistrza Miasta I Gminy Olkusz zapraszamy na I konferencją pt. „Wsparcie Gminy i możliwości wykorzystania środków unijnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” organizowaną w ramach programu System Wsparcia Inwestora - Olkusz wspiera przedsiębiorczość.

Zaproszenie
KFS
POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU INFORMUJE, ŻE NABÓR WNIOSKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.
NABÓR WNIOSKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KFS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu dysponuje jeszcze kwotą 7 938,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych ) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Kształceniem mogą być objęci pracodawcy i pracownicy, którzy ukończyli 45 lat, ponadto kształcenie musi rozpocząć się w 2015r. Działania możliwe do sfinansowania ze środków KFS wymienione są w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , dotyczą tylko ceny kursów i nie ma możliwości finansowania ze środków KFS kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanego z kursami. Zgodnie z art. 775 Kodeksu Pracy pracownikowi wykonującymi na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Tak więc w przypadku szkoleń wyjazdowych koszt związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem powinien pokryć pracodawca.
Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na formularzu znajdującym się w zakładce Szkolenia/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Nabór będzie trwał do wyczerpania powyższej kwoty.
Przy rozpatrywaniu wniosków decyduje kolejność ich wpływu.
Informacja
W dniu 21 listopada 2015 r. od godz. 10.00, na bazie 5 batalionu dowodzenia, z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2, zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. czytaj więcej
Praca w Niemczech
ZATRUDNIENIE W NIEMCZECH DLA ELEKTRYKÓW I HYDRAULIKÓW Z BEZPŁATNYM KURSEM JĘZYKOWEGO NIEMIECKIEGO.
Wolontariat Europejski
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Katowic prowadzi obecnie nabór osób chętnych do uczestnictwa w projektach wolontariatu europejskiego. Są to projekty skierowane również do osób bezrobotnych. Wolontariat Europejski stanowi formę aktywizacji zawodowej, daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a uczestnik projektu EVS ma zapewnione m.in ubezpieczenie dzięki czemu może wyrejestrować się z ewidencji bezrobotnych. Fundacja mieści się w Katowicach, ale oferta skierowana jest to wszystkich osób zainteresowanych, bez względu na miejsce zamieszkania.
zobacz szczegóły
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu listopadzie 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 10.11.2015r. do 17.11.2015r.
stypendia stażowe - od 13.11.2015r. do 19.11.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.11.2015r.
stypendia stażowe - 12.11.2015r.
Spotkanie
Dnia 27.10.2015r. w siedzibie urzędu pracy odbyło się bezpłatne spotkanie dla lokalnych przedsiębiorców, którego celem było poinformowanie ich o możliwościach korzystania z dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Spotkanie poprowadził przedstawiciel Firmy Crakow Consulting Pan Łukasz Leszczyński. Podczas spotkania zostały przekazane informacje na temat:
- aspektów formalno-prawnych zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- warunków niezbędnych do korzystania z refundacji,
- wysokości refundacji oraz o ulgach we wpłatach PFRON.
Otwarty Tydzień Kariery


„Poznaj swojego doradcę kariery” - to hasło Tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W dniu 19 października br. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu zorganizowano spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krakowie oraz doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Miechowie, działających w strukturach OHP z regionu małopolskiego. Podczas spotkania młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz dowiedzieć się o możliwościach uzyskania bezpłatnej pomocy w poszukiwaniu pracy.
czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu pażdzierniku 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 09.10.2015r. do 16.10.2015r.
stypendia stażowe - od 13.10.2015r. do 16.10.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 08.10.2015r.
stypendia stażowe - 12.10.2015r.
Wolontariat

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z Katowic i grecka organizacja K.A.NE. poszukują wolontariuszy na projekty EVS w GRECJI.

 

Projekt „EVS E-Structures” finansowany z programu ERASMUS+  to doskonała okazja dla nauki zawodu dla osób wiążących swoją przyszłość z branżą informatyczną.

Działania projektowe toczyć się będą w miejscowości Kalamata położonej na Peloponezie.

Czas trwania wolontariatu: 9 miesięcy.

Planowana data wyjazdu: początek października 2015 r.

Liczba wolnych miejsc: 1 dla całej Polski

 

czytaj więcej
Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne ATERIMA MED. w dniu 28.09.2015r godz.10.00  pok.1

 

OPIEKUN(KA) OSÓB STARSZYCH

 

czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu wrześniu 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 10.09.2015r. do 17.09.2015r.
stypendia stażowe - od 14.09.2015r. do 18.09.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.09.2015r.
stypendia stażowe - 11.09.2015r.
Absolwent ze znajomością języka francuskiego
Capgemini Business Process Outsourcing jest obecnie jednym z największych centrów outsourcingowych działających na terenie Polski. W naszyh biurach, w Krakowie i Katowicach zatrudnionych jest obecnie ponad 3500 pracowników. Świadczymy usługi z zakresu księgowości, finansów, operacji bankowych, zarządzania dostawami, obsługi klienta oraz marketingu w 30 różnych językach. Obecnie do naszego centrum w Krakowie poszukujemy osób na stanowisko: Absolwent ze znajomością języka francuskiego.

zobacz szczegóły
Program rozwoju zawodowego that works!
Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium ma przyjemność zaprosić osoby pozostające bez pracy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie CAREER TURN.
Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia pracy na stanowisku: pracownik biurowy w dużych i stabilnych krakowskich korporacjach.

zobacz szczegóły
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców .

W 2015 roku środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

Informujemy, że działania możliwe do sfinansowania ze środków KFS wymienione są w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , nie dotyczą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanego z kształceniem ustawicznym . Zgodnie z art. 775 Kodeksu Pracy pracownikowi wykonującymi na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W takim przypadku koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem powinien pokryć pracodawca. 

Wnioski wraz załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-olkusz.pl (zakładka: Szkolenia/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy/ Wniosek).

Urząd będzie rozpatrywać wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informować pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW OD DNIA 18.08.2015r. DO DNIA 31.08.2015r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z dnia 14maja 2014r. poz. 639)

Nabór wniosków 50+


Powiatowy Urząd Pracy w Olkusz ogłasza NABÓR wniosków na aktywizację osób bezrobotnych:

• powyżej 50 roku życia,
• niepełnosprawnych,
• długotrwale bezrobotnych,
które mają ustalony II profil pomocy.

Wnioski można składać na:
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej-max. kwota 20 tys.,
• szkolenia,
• organizację stażu u pracodawcy

Powyższe wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pup-olkusz.pl oraz w siedzibie Urzędu, pok. nr 11, 18, 24 lub u swojego doradcy klienta.
Informacja
Informujemy, iż w dniu 14.08.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu będzie nieczynny.


Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego.

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
 • osoby (imię i nazwisko) od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu sierpniu 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 10.08.2015r. do 14.08.2015r.
stypendia stażowe - od 12.08.2015r. do 18.08.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 07.08.2015r.
stypendia stażowe - 11.08.2015r.
Nowe usługi elektroniczne


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż poszerzył się wachlarz usług elektronicznych z których mogą skorzystać pracodawcy i bezrobotni o cztery nowe usługi świadczone na platformie praca.gov.pl.

czytaj więcej
KFS - informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu z dniem 30.06.2015r. zakończył nabór Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Następny nabór wniosków zostanie ogłoszony po uzyskaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu dodatkowych środków na realizację zadań w ramach KFS.
Opiekun Osób Starszych w Niemczech

Jako agencja Private Care 24 Plus Sp. z o.o. kładziemy szczególny nacisk na profesjonalną rekrutację Opiekunów Osób Starszych na terenie Niemiec oraz skuteczne dopasowanie oferty pracy w oparciu o oczekiwania kandydata.

W Private Care 24 każdy kandydat może liczyć na fachowe wsparcie całego zespołu, pełną i pewną odpowiedź na pytania dotyczące współpracy, a także partnerskie podejście do jego potrzeb i oczekiwań.

Od kandydatów oczekujemy komunikatywnej znajomości języka niemieckiego oraz doświadczenia w opiece nad osobami starszymi

Naszym kandydatom proponujemy:

 • Tylko i wyłącznie LEGALNE ZATRUDNIENIE
 • Umowa zlecenie na czas nieokreślony, zaświadczenie A1, karta EKUZ
 • Ubezpieczenie (emerytalne i rentowe, od którego zależy wysokość Twojej przyszłej emerytury)
 • ZUS w Polsce, zgodny z wymogami prawa
 • Wynagrodzenie do 1300 Euro netto wypłacane w walucie Euro lub złoty
 • Możliwość powrotu do podopiecznych, jeśli "chemia na miejscu gra"
 • Wynagrodzenie za wskazanie klienta zainteresowanego podjęciem współpracy
 • Pełne pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia
 • Propozycje wyjazdów dostosowane do indywidualnych oczekiwań kandydatów
 • Sprawdzone miejsca pracy – Naszych podopiecznych znamy osobiście
 • Opieka koordynatora przez cały okres pobytu w Niemczech

Do głównych obowiązków opiekunki będzie należeć:

 • Podstawowa opieka
 • Pilnowanie regularnego przyjmowania leków
 • Gotowanie i sprzątanie
 • Spędzanie czasu z seniorami

Sposób aplikowania:

 • Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerem 530 965 901
 • Chętnie także spotkamy się z Państwem osobiście, w naszych biurach w Warszawie, Toruniu, Katowicach
 • Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.privatecare24.pl
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lipcu 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 10.07.2015r. do 16.07.2015r.
stypendia stażowe - od 14.07.2015r. do 22.07.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.07.2015r.
stypendia stażowe - 13.07.2015r.
Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że zostały zaangażowane wszystkei środki Funduszu Pracy przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonów: stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie.

Informacja
Przedstawiamy najnowszą ofertę działań realizowanych przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Adresatami działań są zarówno osoby bezrobotne, jak również wykluczone społecznie oraz NGO i spółdzielnie socjalne.

zobacz ofertę
Dzień Przedsiębiorczości w Mechaniku
W dniu 28 maja 2015 r. w ramach Dnia Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Olkuszu odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu z uczniami tej szkoły. Młodzież „Mechanika” zapoznała się z zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości i możliwościami jakimi dysponuje Urząd Pracy we wspieraniu samozatrudnienia.
Jakie są cechy dobrego przedsiębiorcy? Jakie umiejętności powinien posiadać przedsiębiorca? Jak założyć działalność gospodarczą? Jak trafić „w dziesiątkę” z własnym biznesem? - na te i inne pytania mogli znaleźć odpowiedź uczniowie. Spotkanie składało się z trzech modułów. Pierwszy dotyczył psychologicznych aspektów przedsiębiorczych, takich jak:
- Niezbędne cechy, które powinien posiadać przedsiębiorca (umiejętności techniczne oraz menedżerskie)
- Cechy sprzyjające i utrudniające działania przedsiębiorcze
- Korzyści oraz koszty bycia przedsiębiorcą
- Czy ja się do tego nadaję – krótki kwestionariusz predyspozycji przedsiębiorczych.

W ramach drugiego modułu młodzież zapoznała się z procesem zakładania działalności gospodarczej oraz marketingowymi aspektami jej prowadzenia, w tym:
- Plan przedsięwzięcia
- Etapy rejestrowania działalności gospodarczej, w tym: koszty założenia firmy, procedura rejestracji, ZUS, REGON, Urząd Skarbowy, firmowy rachunek bankowy, pieczątka firmowa, zezwolenia i koncesje
- Instytucje wspomagające przedsiębiorczość

Ostatnia część dotyczyła zagadnień na temat możliwości uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.
Mamy nadzieję, że „Dzień Przedsiębiorczości” wyposażył uczniów w odpowiednią wiedzę i tym samym zachęci w przyszłości do podjęcia decyzji o samozatrudnieniu.
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu czerwcu 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 10.06.2015r. do 16.06.2015r.
stypendia stażowe - od 12.06.2015r. do 17.06.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.06.2015r.
stypendia stażowe - 11.06.2015r.
Informacja

Informujemy, że 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu, prowadzi intensywny nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Poszukujemy kandydatów, rekrutujących się spośród żołnierzy rezerwy
i Narodowych Sił Rezerwowych, we wszystkich specjalnościach wojskowych. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów do wszystkich korpusów to:

 • obywatelstwo polskie;
 • status oficera, podoficera, szeregowego rezerwy lub żołnierza NSR
  z nadanym przydziałem kryzysowym i mobilizacyjnym oraz odbytymi ćwiczeniami rotacyjnymi;
 • nieposzlakowana opinia (niekaralność);
 • zdolność psychiczna i fizyczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej (określana przez właściwe RWKL, w toku postępowania
  w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej).
czytaj więcej
Bezpłatne kursy

Masz 18 – 25 lat
nie uczysz się i nie pracujesz
nie masz kwalifikacji zawodowych
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie
zaprasza na bezpłatny kurs:

kelner-barman (11.05.2015-02.06.2015)
5 wolnych miejsc
operator wózka widłowego (26.05.2015-09.06.2015)
4 wolne miejsca

więcej informacji

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracyTylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy
i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.

 

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach:
mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna,a także duża firma handlowo-usługowa.

 

czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu maju 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 11.05.2015r. do 15.05.2015r.
stypendia stażowe - od 13.05.2015r. do 18.05.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 08.05.2015r.
stypendia stażowe - 12.05.2015r.
Nowe rozporządzenia w sprawie zatrudnienia cudzoziemca
1.Nowe rozporządzenie MPiPS z dnia 1 kwietnia 2015 R. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca,
2.Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Spotkanie informacyjne na stanowisko pracy Opiekunka / Opiekun osób starszych w Niemczech, Anglii i Polsce
Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 maja 2015r o godzinie 12.00 w siedzibie urzędu pok.1. Zapisy na spotkanie do dnia 19 maja 2015r. pod nr tel. 643-43-48 wew. 241 lub osobiście pok.1. Pobierz informator

Pomagamy w zakładaniu własnej firmy

Bezrobotni, pracujący, ci młodsi i ci starsi mogą dostać niskooprocentowaną pożyczę, a także wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i indywidualnym doradztwie. Wszystko to w ramach projektu Nowy Małopolski Przedsiębiorca, który trwa jeszcze tylko do końca czerwca tego roku.

W ramach Funduszu Pożyczkowego NMPudzielane są mikropożyczki preferencyjnie oprocentowane dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa małopolskiego.

Ubiegać o pożyczkę może się każdy. Oprocentowanie wynosi 1,00 % w skali roku, a wysokość pożyczki to nawet50 000,00 zł. Środki pożyczkowe mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne, obrotowe oraz mieszane.

Uczestnicy w ramach projektu Nowy Małopolski Przedsiębiorca mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń oraz doradztwa grupowegoi indywidualnego.

Nabór wniosków pożyczkowych odbywa się w sposób ciągły. Punkty naborów wniosków zlokalizowane sąw Suchej Beskidzkiej, Chrzanowie, Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

 

Szczegóły można znaleźć na stronie: www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl

 

 

 

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” powstał ze środków pozyskanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia”.

Gwarancje dla młodzieży
Uprzejmie informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące:
 • programu "Gwarancje dla młodzieży" - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dla młodzieży - pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Strona "Gwarancje dla młodzieży" grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalne przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
Powiatowe Targi Pracy

Dnia 16.04.2015r. odbyła się V edycja Powiatowych Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Partnerami organizacyjnymi byli Centrum Medyczne „Skałka” z Bukowna, Punkt Pośrednictwa Pracy
z Klucz oraz „Intermarche” z Bukowna.

W V Powiatowych Targach Pracy uczestniczyło 36 zaproszonych wystawców, przedstawicieli pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, instytucji szkoleniowych i szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego.

czytaj więcej
Projekt Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM

Celem projektu jest przygotowanie osób bezrobotnych do podjęcia pracy na stanowisku: pracownik biurowy w dużych krakowskich firmach z sektora usług wspólnych. Do grona beneficjentów projektu zapraszamy te, spośród osób pozostających bez pracy, które należą do jednej z poniżej wskazanych grup:

 • osoby do 25 roku życia bez wykształcenia wyższego,
 • osoby powyżej 45 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnością
 • kobiety po przerwie związanej z wychowaniem dzieci,
 • nauczyciele zwolnieni ze stosunku pracy w 2014 roku.
czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu kwietniu 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 10.04.2015r. do 17.04.2015r.
stypendia stażowe - od 14.04.2015r. do 17.04.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.04.2015r.
stypendia stażowe - 13.04.2015r.
TARGI PRACY 2015
czytaj więcej
Spotkanie
W dniu 18.03.2015r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej, doradca zawodowy przeprowadził zajęcia warsztowe dla młodzieży Zespołu Szkół w Bukownie. Głównym celem spotkania było przedstawienie form aktywizacji dla osób do 30 roku życia. Omówiono zasady skorzystania z bonu stażowego, bonu szkoleniowego, bonu zatrudnienioego oraz bonu na zasiedlenie.

W ramach spotkania przedstwiono również dotychczasowe aktywne formy pomocy realizowane przez urząd między innymi: skierowania na indywidualne szkolenie zawodowe, staż czy prace interwencyjne.

Doradca zawodowy omówił zasady przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, a także aktualnie realizowany przez urząd projekt – „Akyywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim I” wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edykacja Rozwój (PO WER) współfiansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Innym tematem spotkania była rejestracja w urzędzie pracy, której można dokonywać drogą elektroniczną jak i tradycyjną (wizyta w urzędzie). Przedstawiono ofertę udziału młodzieży w organizowanych w dniu 16 kwietnia 2015r. Powiatowych Targach Pracy.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Szanowny Projektodawco,
Już wkrótce będziesz miał okazję pochwalić się tym, co osiągnąłeś dzięki środkom UE. Ruszają Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W całej Polsce, w dniach 7-10 maja 2015 r. beneficjenci różnych programów otworzą swoje drzwi. Dostałeś środki na własna firmę np. salon fryzjerski? Zapromuj go oferując pakiet darmowych wizyt! Otworzyłeś klub malucha – zorganizuj dzień otwarty połączony z zabawami dla najmłodszych! Uruchomiłeś spółdzielnię socjalną – zaproś mieszkańców miasta na warsztaty manualne i pochwal się swoją działalnością! Ile projektów – tyle pomysłów! Jeżeli wiesz już, co zorganizujesz - zarejestruj pomysł na stronie:www.dniotwarte.eu Masz czas do 3 kwietnia 2015 r.

SPRAWDŹ, JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH!

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chciałbyś pokazać odwiedzającym to, co udało się Tobie osiągnąć lub zbudować dzięki środkom UE, zapraszamy do udziału w akcji! Wystarczy, abyś zorganizował w Twoim projekcie od 7 do 10 maja 2015 r. Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. W takim dniu musisz zapewnić przynajmniej jedną atrakcję. Atrakcje mogą być różne, w zależności od rodzaju projektu – od darmowych usług (np. wizyta u fryzjera, który otrzymał fundusze na otwarcie salonu) poprzez prezentację nowoczesnej maszyny w fabryce, aż po przejażdżkę autobusem zakupionym ze środków unijnych. Ile projektów – tyle pomysłów! Następnie musisz opisać Twój Dzień Otwarty w formularzu dostępnym w zakładce Dołącz do nas. Opis Dnia Otwartego Funduszy Europejskich zostanie opublikowany na stronie, a w razie wątpliwości co do wskazanych przez Ciebie atrakcji, skontaktuje się z Tobą koordynator programu, z którego otrzymałeś dofinansowanie. Pamiętaj, że zgłoszenie się do udziału w akcji wiąże się z akceptacją Regulaminu. Zapraszamy do udziału!
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu „Kompetentni-niepełnosprawni”

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż dnia 23.03.2015r. w siedzibie urzędu pok.1 o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu „Kompetentni-niepełnosprawni”, którego realizatorem jest „Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ”. Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Wsparcie jest skierowane do osób pełnoletnich niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na dzień rozpoczęcia projektu mieszkają na obszarze objętym wsparciem (powiat olkuski), nie są zatrudnione, nie są pracownikami Zakładów Aktywizacji Zawodowej ani uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 • W ramach projektu przewidziane jest wsparcie:
 • · udział w kursie zawodowym dla wszystkich uczestników,
 • · staże dla 25% osób uczestniczących w projekcie,
 • poszukiwanie ofert pracy,
 • nawiązanie kontaktu z pracodawcą,
 • · pomoc w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • · wsparcie specjalistów:trenera pracy, psychologa, doradcy zawodowego, specjalistów
  ds.rekrutacji i obsługi osób niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: 01.04.2015- 31.03.2016

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontaktdo dnia 20.03.2015r. pod nr telefonu 32/643-43-48 wew.222, email: posrednictwo@pup-olkusz.pl lub osobiście w pok. 23.

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu marcu 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 10.03.2015r. do 16.03.2015r.
stypendia - od 12.03.2015r. do 17.03.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.03.2015r.
stypendia stażowe - 12.03.2015r.
stypendia stażowe EFS - 13.03.2015r.
Informacja
Ważne –od dnia 1 lutego 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lutego 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 150), która przewiduje, że w latach 2015 i 2016 na pomoc dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w następstwie wystąpienia ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów, minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczy środki tego Funduszu na wypłatę świadczeń dla pracowników w/w przedsiębiorstw, a także na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy.

Pobierz informator


Konserwator 2015
Rusza rekrutacja osób do projektu Konserwator Bis

3 lutego rozpoczęła się rekrutacja osób na miejsca staży zawodowych na rok 2015 w projekcie „KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

Zgodnie z zasadami realizacji projektów finansowanych ze środków UE osoby, które były uczestnikami projektu "Konserwator" NIE mogą brać udziału w tegorocznej rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Pl. Na Stawach 1 do dnia 13 lutego 2015 do godz. 16.00 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu pok. 21 do dnia 13 lutego do godz.15.00. Więcej informacji: www.wup-krakow.pl

czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lutym 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 10.02.2015r. do 13.02.2015r.
stypendia - od 13.02.2015r. do 17.02.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.02.2015r.
stypendia - 12.02.2015r.
Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy


Barometr Zawodów

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody dla powiatu olkuskiego na 2015r.


Gwarancje dla Młodzieży

PUNKT POŚREDNICTWA PRACY W KLUCZACH prowadzi uzupełniający nabór uczestników do projektu „Gwarancje dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Równi na Rynku Pracy więcej informacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ankieta dla pracodawców dotycząca zbadania zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45+ w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Konserwator Bis - Konkurs na wyłonienie organizatorów form wsparcia
W dniach od 9 do 20 stycznia 2015. można składać wnioski na organizację staży zawodowych dla osób pozostających bez pracy w ramach projektu „Konserwator Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” Program realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Podstawowe informacje o konkursie:
Celem konkursu jest wyłonienie organizatorów staży zawodowych, których oferty odpowiadają potrzebom beneficjentów ostatecznych projektu. W ramach konkursu wyłonione zostaną oferty zapewniające 80 miejsc stażowych w okresie IV - IX. 2015 r

czytaj więcej
Życzenia
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu styczniu 2015r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 09.01.2015r. do 15.01.2015r.
stypendia - od 13.01.2015r. do 16.01.2015r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 08.01.2015r.
stypendia - 12.01.2015r.
INFORMATOR 2014

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY

Informacja
  Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż wnioski na 2015 rok o:
 • organizację stażu,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • organizację prac interwencyjnych,
 • dofinansowanie wynagrodzenia
 • organizację szkoleń

będą dostępne na stronie internetowej jak również w siedzibie tut. Urzędu od dnia 07.01.2015r.

Wnioski o których mowa powyżej będą przyjmowane w sekretariacie tut. Urzędu począwszy od dnia 12.01.2015r.


Wnioski złożone w 2014 roku nie będą podlegały rozpatrzeniu w roku 2015.
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu grudniu 2014r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 09.12.2014r. do 15.12.2014r.
stypendia - od 10.12.2014r. do 15.12.2014r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 08.12.2014r.
stypendia - 10.12.2014r.
Gwarancje dla młodzieży
W czwartek, 13 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie inicjujące Partnerstwo na rzecz osób młodych. Chęć współpracy zadeklarowało prawie 50 małopolskich instytucji.

Problem ludzi młodych na rynku pracy jest wyzwaniem dla wielu środowisk, dlatego do jego rozwiązania należy zaangażować różne instytucje.

więcej informacji
POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY ORAZ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie”.
Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, BGK dokonał wyboru pośredników finansowych , którzy od 17 listopada br. będą udzielać pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla: - studentów ostatniego roku studiów,
- poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
- osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy.


więcej informacji
Praca dla opiekunów osób starszych
Promedica24 to lider wśród firm oferujących pracę dla Opiekunów osób starszych w Niemczech. Oferujemy legalną i bezpieczną formę współpracy oraz największy pakiet świadczeń dodatkowych.Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Opiekunka / Opiekun osób starszych w Niemczech, Anglii i Polsce
Praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz!

Praca polega na towarzyszeniu osobie starszej i wspieraniu jej w czynnościach życia codziennego, takich jak pomoc w poruszaniu się, pielęgnacji, w przygotowywaniu i przyjmowaniu posiłków oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

więcej informacji
Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce
„Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce” dla osób w wieku 50 r.ż do 64 r.ż

Ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa do dnia 28.11.2014

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu w partnerstwie z Centrum Wdrożeniowo - Szkoleniowe "INKOM" zaprasza do udziału w projekcie: "Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności komputerowych. Projekt zakłada dwa poziomy kursu: ECDL Start oraz ECDL Core.
W RAMACH PROJEKTU :
- 120 godzinne szkolenie z kompetencji ECDL Core, kończące się egzaminem ECDL
- 56 godzinne szkolenie z kompetencji ECDL Start, kończące się egzaminem ECDL
- Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników mieszkających poza miejscowością, w której odbywać się będzie kurs ECDL
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+, w tym bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo (tylko z niepełnosprawnością), z terenów wiejskich, które posiadają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie.
Informacja Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ul.Minkiewicza 2 tel.32/643-43-48 wew. 251,240
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu listopadzie 2014r. odbędzie się w dniach:
zasiłki - od 12.11.2014r. do 18.11.2014r.
stypendia - od 14.11.2014r. do 19.11.2014r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 07.11.2014r.
stypendia - 13.11.2014r.
Informacja
Informujemy, iż w dniu 10.11.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu będzie nieczynny.


Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że w dniu 31.10.2014r. upływa termin składania Wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

(§ 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - Dz. U. 2014 poz. 639 z późn. zm.).


Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego
Zapraszamy aktywnie działające organizacje pozarządowe z terenu Małopolski do udziału w projekcie 'Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego'

Działania projektu obejmują: 2 seminaria wyjazdowe, 4 szkolenia wyjazdowe oraz przystąpienie do sieci małopolskich organizacji pozarządowych w postaci Federacji.

pobierz wszystkie załączniki

czytaj więcej


Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt 'Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV'.

Warunki uczestnictwa:

 • Osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ruchowej ze sprzężeniem
Osoby w wieku od 16 - 59 lat (w przypadku kobiet) i od 16- 64 (w przypadku mężczyzn)

więcej informacji

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt: 'Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II'

Jest to projekt, skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi, będącymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wyższych, pozostającymi bez zatrudnienia, dla których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończone 30 lat. W przypadku niepełnosprawności sprzężonej kwalifikowalność BO do projektu będzie dokonywana na podstawie orzeczenia lub orzeczenia i zaświadczenia od lekarza o niepełnosprawności współwystępującej.
więcej informacji

Monitoring zawodów
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014r.

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu październiku 2014r. odbędzie się w dniach od 13.10.2014r. do 15.10.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.10.2014r. do 10.10.2014r.
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE zakończone międzynarodowym certyfikatem ECDL Zapraszamy na spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 30.09.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w pok. nr 1 o godz.10 00 osoby pragnące odbyć bezpłatne szkolenia komputerowe zakończone międzynarodowym certyfikatem ECDL w ramach projektu „Kompetencje tworzą możliwości”

pobierz ulotkę
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE zakończone międzynarodowym certyfikatem ECDL w ramach projektu "Fabryka Kompetencji - dla osób 50+" realizowanego przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu, 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 29.09.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w pok. nr 1 o godz.15:30

pobierz ulotkę
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

zakończone międzynarodowym certyfikatem ECDL

Zapraszamy

na spotkanie informacyjne które odbędzie się

w dniu 16.09.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu

w pok. nr 1 o godz.10 00 osoby pragnące odbyć bezpłatne szkolenia komputerowe zakończone międzynarodowym certyfikatem ECDL w ramach projektu

„Kompetencje tworzą możliwości”pobierz ulotkę
SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 25 ROKU ŻYCIA.

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż posiada dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia zare jestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu.

Zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu - Wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem pracodawcy o możliwości powierzenia odpowiedniej pracy po ukończeniu wskazanego szkolenia.

Druk wniosku i oświadczenia można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu lub ze strony internetowej:

www.pup-olkusz.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania

Bliższe informacje można uzyskać u Doradców Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu pod nr tel. 32/643-43-48.

Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy
Projekt skierowany jest do mieszkańców lub pracowników zatrudnionych w Małopolsce, którzy:

- utracili pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy i aktualnie pozostają bez zatrudnienia,
- znajdują się w okresie wypowiedzenia,
- są zagrożeni zwolnieniami,

oraz

- przedsiębiorstw zmieniających profil działalności lub przechodzących restrukturyzację.

Uczestnikom projektu oferujemy:
- doradztwo zawodowe,
- szkolenia przekwalifikowujące,
- 3 oferty pracy dopasowane do kwalifikacji zawodowych.

Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny, a projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pobierz ulotkę
Zmiana szansa na rozwój
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie informuje, że rozpoczyna rekrutację do III edycji ścieżki 1B projektu „Zmiana szansą na rozwój”, skierowanego między innymi do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, którzy zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących pracodawcy po dniu 31.12.2012 r. lub są zagrożeni zwolnieniem bądź przewidziani do zwolnienia. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pomocy w zakresie nabycia nowych kwalifikacji (sfinansowanie szkoleń zawodowych i płatne staże). Rekrutacja do projektu "Zmiana szansą na rozwój" w ramach ścieżki 1B rozpocznie się 01.09.2014 r. i będzie trwała do 08.09.2014 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w dni pracujące w godz. 9.00-15.00.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pilne przekazanie powyższej informacji do wszystkich osób, które mogą być zainteresowane udziałem w projekcie. Dodatkowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie: Telefony: (14) 656 28 00 w 16 lub (14) 655 69 86 w 19;27 www.fundacjatarnowskiego.pl
pobierz ulotkę
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu wrześniu 2014r. odbędzie się w dniach od 10.09.2014r. do 15.09.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 08.09.2014r. do 09.09.2014r.
MAŁOPOLSKA AKADEMIA KOMPUTEROWA DLA SENIORÓW

BEZPŁATNE szkolenie dotyczy obsługi komputera oraz pracy z programami komputerowymi.

Uczestnicy: -bezrobotni (zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy),

- nieaktywni zawodowo (najlepiej renciści z orzeczeniem o niepełnosprawności),

- osoby niepełnosprawne,

- kilka osób pracujących

- osoby zamieszkujące tereny miast i wsi, które się NIE są siedzibami powiatu,

- osoby z wykształceniem najwyżej średnim (osoby z ukończonymi szkołami …………………….. policealnymi, studium nie mogą wziąć udziału z projekcie)

- osoby w przedziale wiekowym 50 (ukończone) a 64 rok życia.

Zajęcia obejmują 64 godziny dydaktyczne (każda po 45 minut), 16 dni x 4h + 15 minutowa przerwa kawowa.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

Chętnie skorzystamy z Państwa sal w celu odbycia szkolenia oraz dostosujemy czas odbywania szkolenia.

Osoba do kontaktu:

Patrycja Zawadzka tel. 793-452-820

BIZNESFERA Paweł Indyka

E-mail : poczta@pawelindyka.pl

Projekt - Gwarancje dla młodzieży

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP

W KRAKOWIE

rozpoczyna nabór do projektu „Gwarancje Dla Młodzieży”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą

RÓWNI NA RYNKU PRACY

PROJEKT OBEJMUJE :

- SZKOLENIA ZAWODOWE dostosowane do oczekiwań uczestników

- STAŻE ZAWODOWE (6 miesięcy, uczestnicy otrzymują stypendium)

- TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW
(językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B, itp.)

- NAUKA AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji
i elektronicznych baz danych)

- POŚREDNICTWO PRACY lub pośrednictwo w organizacji staży

- DODATKOWO: wsparcie towarzyszące w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki
nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie odbywania stażu

Możesz wziąć udział w projekcie, jeżeli spełniasz następujące warunki :

 • wiek od 18 do 25 lat
 • nie uczysz się i nie pracujesz
 • nie masz kwalifikacji zawodowych lub te, które posiadasz

są zbyt niskie albo niedostosowane do potrzeb rynku pracy

 • w projekcie mogą uczestniczyć również osoby niepełnosprawne

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP

30-018 Kraków, Al. Słowackiego 44

tel. 12 633 23 88

e-mail:ceipkrakow@wp.pl

Informacja - bony stażowe
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że zostały zaangażowane wszystkie środki Funduszu Pracy przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonów stażowych.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu otrzymał środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wykorzystania w 2014r. Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na formularzu znajdującym się w zakładce Szkolenia/Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/6434348 w.218
Dodatkowe środki na aktywizację zawodową osób do 25 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż posiada dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia, które może przeznaczyć na szkolenia dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia dokumentów: wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z oświadczeniem pracodawcy o możliwości powierzenia odpowiedniej pracy w sekretariacie tut. urzędu do dnia 31.08.2014r.

Bliższe informacje można uzyskać u Doradców Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu pod nr tel. 32/6434348
Europejskie Dni Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż w dniu 9 października br. w Krakowie zostaną przeprowadzone TARGI PRACY – INFORMACJA, DORADZTWO, OFERTY PRACY w ramach Europejskich Dni Pracy w Małopolsce 2014, które odbędą się w dniach od 2 do 9 października 2014r.

Pracodawcy mają możliwość zgłaszania się do bezpłatnego udziału w Targach Pracy.

INFORMACJA NA STRONIE WUP W KRAKOWIE
http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2014/8/pracodawco-wez-udzial-w-targach-pracy
Projekt
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”. Jest to projekt systemowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwiema organizacjami (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Fuga Mundi, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji).

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt:
„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”.


Jest to projekt, skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi, będącymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wyższych, pozostającymi bez zatrudnienia, dla których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończone 30 lat. W przypadku niepełnosprawności sprzężonej kwalifikowalność bo do projektu będzie dokonywana na podstawie orzeczenia lub orzeczenia i zaświadczenia od lekarza o niepełnosprawności współwystępującej.
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu sierpniu 2014r. odbędzie się w dniach od 11.08.2014r. do 14.08.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 08.08.2014r. do 11.08.2014r.
Bezpłatne szkolenia


czytaj więcej
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Firma szkoleniowa AMD Group realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci szkoleń zawodowych i płatnych staży. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które nie pracują/są bezrobotne i chcą odbyć szkolenia zawodowe (sekretarka/sekretarz, kierownik sprzedaży, spedytor-logistyk) a następnie płatne staże 6 miesięczne (w wysokości 1167 zł netto).

Rekrutacja do projektu trwa tylko do 31 lipca 2014.

Biuro projektu Kraków, ul. Wasilewskiego 20, tel. 12 346 15 06 / 600-105,072,

Szczegóły dostępne na stronie http://www.darmoweszkolenia.malopolska.pl/
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lipcu 2014r. odbędzie się w dniach od 10.07.2014r. do 15.07.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 08.07.2013r. do 09.07.2013r.
Bezpłatne szkolenia, odpłatne staże, oferty pracy
Od stycznia 2014 w Małopolsce realizowany jest projekt Zarządzaj zmianą. Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób z woj. małopolskiego, które zostały zwolnione w okresie ostatnich 6 miesięcy z przyczyn dotyczących Pracodawców oraz pracowników, którzy są na wypowiedzeniu lub czują się zagrożeni zwolnieniem.

więcej informacji o projekcie
Zaproszenie

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST”

Sp. z o.o. Olkusz, ul. Żeromskiego 1

(budynek Gimnazjum nr 2)

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900-1700

Zaprasza na szkolenia dla osób bezrobotnych w wieku 50+

- Operator koparko-ładowarki,

- Operator żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS)

W ramach projektu „Zatrudnienie w drodze” współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej
Zaproszenie

SPOTKANIE Z MINISTREM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ!

Zapraszamy studentów, uczniów szkół średnich

oraz wszystkich szukających dobrej pracy

na

I-SZĄ KONFERENCJĘ O PRACY I DLA PRACY

„LABOR OMNIA VINCIT”

(PRACA ZWYCIĘŻA WSZYSTKO),

która odbędzie się 14 czerwca w Krakowie, na AGH.

Gościem specjalnym będzie

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dr Władysław Kosiniak-Kamysz

który przedstawi nowe możliwości i propozycje przeznaczone specjalnie dla osób startujących na rynku pracy.

Bezpłatne szkolenie

BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

w dniu 17 czerwca 2014r. godz. 11.00

Pok. 1 – Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

na terenie Olkusza

zakończone międzynarodowym certyfikatem ECDL

w ramach projektu „Kompetencje tworzą możliwości”

więcej informacji o projekcie
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu czerwcu 2014r. odbędzie się w dniach od 10.06.2014r. do 13.06.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.06.2013r. do 10.06.2013r.
Informacja

Szanowni Państwo!

W dniu 27 maja wchodzi w życie znowelizowana ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona szereg zmian w funkcjonowaniu urzędów pracy.

czytaj więcej
Polska zmienia przepisy dotyczące cudzoziemców.
Polska zmienia przepisy dotyczące cudzoziemców. Nowe przepisy weszły w życie 1 maja 2014 roku. Wiele przepisów i procedur dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców zostało uproszczonych. Nowa ustawa przewiduje nowe rodzaje zezwoleń na pobyt, o jakie cudzoziemiec może wystąpić, a także zmienia zasady ich uzyskania. Ustawa wprowadza korzystne przepisy dla cudzoziemców, którzy posiadają polskie pochodzenie, a także dzieci cudzoziemców, którzy mają w Polsce uregulowaną sytuację prawną. Posiadacze Karty Polaka, którzy zamierzają osiedlić się w Polsce na stałe, będą mogli ubiegać się o prawo stałego pobytu.

Więcej informacji na stronie www.cudzoziemcy.gov.pl

Materiały informacyjne zostały udostępnione przez Urząd do Spraw Cudzoziemców
Konkurs Małopolska Nagroda Gospodarcza 2014
Konkurs skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Służy promocji tych najlepszych z Małopolski, inspirowaniu ich rozwoju, promowaniu postaw proinwestycyjnych i dokonań inwestycyjnych.

Zwycięzca otrzymuje tytuł „ Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej”.
Warunkiem kandydowania do Nagrody jest złożenie pisemnego i elektronicznego wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2014 roku. Regulamin konkursu oraz wniosek o przyznanie Małopolskiej Nagrody Gospodarczej dostępne są na internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
czytaj więcej
Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014
Celem konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw społecznych oraz promocja przedsiębiorczości społecznej w województwie małopolskim. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:
I. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014.
II. Kategoria – Debiut 2014
III. Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej IV. Kategoria - Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
V. Kategoria – Nagroda publiczności
czytaj więcej
Zmiana szansą na rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z dniem 12.05.2014r. rozpocząłrekrutację do kolejnej ścieżki do projektu „Zmiana szansą na rozwój” w ramach Działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj więcej
Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce
Dnia 16 maja b.r w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu odbyło się szkolenie w zakresie zgodnego z prawem i legalnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. Celem przeprowadzonego szkolenia była aktualizacja i uzupełnieniewiedzy pracodawców z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyło dziewięciu zaproszonych pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu olkuskiego zatrudniających lub zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcom.

czytaj więcej
Dzien Przedsiębiorczości 2014
W dniu 15.05.2014r. od godz. 10.00 do 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu odbył się „Dzień Przedsiębiorczości”. To już czwarta edycja tego wydarzenia, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu. Ideą przewodnią „Dnia Przedsiębiorczości” jest promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu olkuskiego oraz zachęcenie ich do podejmowania świadomej decyzji o samozatrudnieniu. Oferta skierowana jest głównie do osób, które zamierzają otworzyć własną działalność i stawiają pierwsze kroki w biznesie. Tegoroczna edycja „Dnia Przedsiębiorczości” podobnie jak i poprzednie, umożliwiła bezpośredni kontakt z instytucjami z którymi na co dzień stykają się osoby rozpoczynające i prowadzące działalność gospodarczą.

czytaj więcej
Spotkanie rekrutacyjne do projektu - "Droga do Pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż dnia 19 maja 2014r o godz. 11.30 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy ul. Polna 8 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do projektu „DROGA DO PRACY” realizowanego przez Profi Biznes Group współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej informacji o projekcie
niePEŁNOSPRAWNY – NIEZASTĄPIONY W PRACY!

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż dnia 13 maja 2014r o godz. 10.00 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy ul. Polna 8 w odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do projektu „niePełnosprawny - Niezastąpiony w Pracy” realizowanego przez Centrum Edukacji Zawodowej CARGO współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej informacji o projekcie
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu maju 2014r. odbędzie się w dniach od 09.05.2014r. do 15.05.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 08.05.2013r. do 09.05.2013r.
Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że z dniem 28 kwietnia 2014r. wprowadza zamiany organizacyjne związane z obsługą klienta.

Poniżej przedstawiamy wykaz według liter z nazwiska osób bezrobotnych i poszukujących pracy i przypisanych do nich pokoi w których będą obsługiwane.

szczegóły

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniach 02.05.2014r. oraz 10.11.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu będzie nieczynny.

Dzień Przedsiebiorczości

Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Olkusz zaprasza wszystkie osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą do udziału w Dniu Przedsiębiorczości, który odbędzie się 15 maja 2014 r. w godz. 10.00 - 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu /hol- poziom górny/.

czytaj więcej
Targi Pracy 2014


W dniu 09.04.2014r. odbyła się IV edycja Powiatowych Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.Partnerami byli Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Olkuszu, Spółdzielnia Socjalna „Opoka” z Chechła oraz Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klubu Pracy OHP w Kluczach.

czytaj więcej
Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zapraszamy na spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 09.05.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu wpok. nr 1 o godz. 13 00 osoby pragnące odbyć bezpłatne szkolenia komputerowe zakończone międzynarodowym certyfikatem ECDL w ramach projektu

„Kompetencje tworzą możliwości”

informacje
Siła kompetencji

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż Instytut Turystyki w Krakowie prowadzi nabór uczestników do projektu „Siła kompetencji” w ramach Działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupę docelową projektu stanowią:

· Osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem z pracy oraz osoby zwolnione
(w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) z przyczyn dotyczących zakładu pracy

· Nauczyciele i Pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia po 31.12.2012r. z terenu województwa małopolskiego.

czytaj więcej
Targi Pracy 2014
Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Olkusz zaprasza do udziału w IV edycji Powiatowych Targów Pracy, które odbędą się 09 kwietnia 2014 r. w godz. 10.00 - 13.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu ul. Wiejskiej 1:

pracodawców, instytucje szkoleniowe, uczelnie wyższe.
Udział w Targach jest całkowicie bezpłatny, wystawcom zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy. Naszą ofertę kierujemy do pracodawców z terenu Powiatu Olkuskiego, oferujących wolne stanowiska pracy lub planujących zwiększenie zatrudnienia, jak również instytucji szkoleniowych, uczelni wyższych lub innych instytucji działających w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy.

osoby bezrobotne, poszukujące pracy, absolwentów oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
Targi pracy to jeden ze sposobów poszukiwania pracy, to także niepowtarzalna okazja do bezpośredniej wymiany informacji, uwag pomiędzy poszukującymi pracy, a grupą pracodawców reprezentujących różne branże. Tego rodzaju konfrontacja umożliwia uzyskanie najbardziej aktualnych informacji o firmach, procedurach i planach rekrutacyjnych oraz o wymaganiach stawianych potencjalnym pracownikom.

Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie do udziału.

Pracodawco,

Udział w Targach Pracy można zgłosić do dnia 04 kwietnia 2013 poprzez: e-mail posrednictwo@pup-olkusz.pl, kroleures@praca.gov.pl, pocztą lub osobiście.


Więcej informacji na temat IV Powiatowych Targów Pracy można uzyskać w Dziale Pośrednictwa Pracy, pok. 23 - tel. 32 643-43-48 wew.222 (Elżbieta Żurek)
Konkurs: Mikroprzedsiębiorca Roku 2014

Zostały jeszcze niecałe dwa tygodnie na zgłoszenie się do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2014, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Tegoroczna pula nagród wynosi 85 tys. zł Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się firmy z różnych branż zarówno nowych technologii, jak i oferujących produkty wytwarzane za pomocą tradycyjnych metod. Warto zatem zgłosić swój biznes do konkursu lub informować o nim znajomych. Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany już po raz dziesiąty. Jego celem jest wspieranie drobnych przedsiębiorców.

Zgłaszać się do niego można poprzez formularz zamieszczony na stronie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w terminieod 3 marca do 13 kwietnia 2014 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Fundacji http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm

Formularz zgłoszeniowy dostępny https://www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl/

Płatne staże - Każdy ma swoją szansę

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu i Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem
serdecznie zapraszają osoby bezrobotne zamieszkujące następujące gminy
powiatu olkuskiego : Bolesław, Bukowno, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom i powiatu tatrzańskiego: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Zakopane
do uczestnictwa w projekcie „KAŻDY MA SWOJĄ SZANSĘ”.

czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu kwietniu 2014r. odbędzie się w dniach od 11.04.2014r. do 15.04.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.04.2013r. do 11.04.2013r.
Projekt
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż Fundacha im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie rozpoczyna realizację projektu "Zmiana szansą na rozwój", skierowanego m.in. do nauczycieli i pracowników instytucji oświaty, którzy zostali zwolnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy po dniu 01.01.2013r. lub sa zagrożeni zwolnieniem bądź przewidziani do zwolnienia. Bliższe informacje można uzyskac pod nr. tel. 14 656 28 00 wew. 16 lub 14 655 69 86 wew. 19 i 27 www.fundacjatarnowskiego.pl
Aktywny Samorząd 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21 informuje, że dnia 03.03.2014 r. Powiat Olkuski podpisał aneks do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kontynuację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

W 2014 r. celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

czytaj więcej
niePEŁNOSPRAWNY- NIEZASTĄPIONY W PRACY!

niePEŁNOSPRAWNY- NIEZASTĄPIONY W PRACY!

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
w wieku 15-64, zamieszkałe w powiecie olkuskim
do bezpłatnego udziału w projekcie

„Pełnosprawni na olkuskim rynku pracy”

czytaj więcej
Staż w administracji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II ”. Jest to projekt systemowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma organizacjami ( Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji).

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”.

Jest to projekt, skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami
i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w stopniu umiarkowanym i znacznym, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, bezrobotnych. Kobiety w wieku 16-59, mężczyźni w wieku 16-64. Jeżeli dysfunkcja sprzężona nie wynika z orzeczonej niepełnosprawności wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji sprzężonej.

czytaj więcej
Wsparcie absolwentów
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”. Jest to projekt systemowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwiema organizacjami (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Fuga Mundi, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji).

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt:
„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”.

Jest to projekt, skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami
i niepełnosprawnościami sprzężonymi, będącymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wyższych, pozostającymi bez zatrudnienia, dla których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończone 30 lat.

czytaj więcej
Outplacement, czyli odpowiedzialna restrukturyzacja
Termin outplacement powstał ponad 30 lat temu w Chicago w firmie działającej w obszarze doradztwa zawodowego. W obliczu dużych zwolnień firmy odczuwały potrzebę wsparcia swoich odchodzących pracowników, jak i tych którzy pozostają. informacje
Szkolenia grupowe

Stypendia, płatne staże, indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe, własne laptopy oraz… szansa na normalne życie. Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo i ruchowo z Małopolski.

Projekt TELEKARIERA powstał z myślą o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym zależy na rozwoju swojej kariery i doświadczeniu zawodowym. W tym roku może wziąć w nim udział 50 osób, a rekrutacja potrwa do końca kwietnia.

To już IV edycja projektu – do tej pory do Telekariery włączyły się 153 osoby, a ponad połowa z nich dostała płatne staże!

czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu marcu 2014r. odbędzie się w dniach od 11.03.2014r. do 14.03.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 10.03.2013r. do 11.03.2013r.
Szkolenia grupowe

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych

do składania ofert na usługi szkoleniowe w 2014 r.

w celu przeprowadzenia rozpoznania rynku

polegającego na analizie ofert instytucji szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do składania ofert na usługi szkoleniowe w celu rozpoznania rynku usług szkoleniowych.

czytaj więcej
Szkolenia grupowe

NABÓR NA SZKOLENIA GRUPOWE ORGANIZOWANE PRZEZ

POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU W 2014 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że w 2014 r. zostaną przeprowadzone następujące szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy:

 • Sprzedawca (15 osób)
 • Kadry i płace (15 osób)
 • Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy (15 osób)
 • Kierowca i operator wózków jezdniowych z wymianą butli LPG (20 osób)

Zapisy na w/w szkolenia prowadzone będą w siedzibie tut. urzędu w pok. nr 11 począwszy od dnia 01.04.2014 r.

Jednocześnie informujemy, iż zapisanie nie oznacza zakwalifikowania się na szkolenie.

czytaj więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU „PROFESJONALNY START”
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu "Profesjonalny start" realizowanego przez Firmę Consultor Sp. z o. o.z Krakowa, które odbędzie się w dniu 25.03.2014r.

  Projekt skierowany jest do:
 • bezrobotnych absolwentów - zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • w wieku 18 – 27 lat
 • zamieszkałych w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego
  W ramach działań w projekcie zapewniamy:
 • bezpłatne szkolenia: SPAWACZ MAG
 • pośrednictwo pracy
 • płatne 6 miesięczne staże zawodowe
 • a ponadto:
 • dodatek szkoleniowy
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie
 • pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych (Książeczka Spawacza)
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • badania lekarskie
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt do dnia 24.03.2014r. pod nr telefonu 32/643-43-48 wew.223,217,218,219, email: posrednictwo@pup-olkusz.pl lub osobiście w pok. 24.
JUNIOR 2014
Weź udział w programie a zyskasz:
Wsparcie doradcy zawodowego
Możliwość odbycia półrocznego płatnego stażu
Wynagrodzenie na stażu w wysokości
- 1444,43 zł netto dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- 1294,43 zł netto dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
informacje
Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.
Dnia 28 lutego b.rw siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbyły się po raz pierwszy Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Wystawcami w Targach byli przedstawiciele Zakładów Pracy Chronionej z powiatu olkuskiego jak i pracodawcy działający na otwartym rynku pracy, organizacje pozarządowe realizujące projekty skierowane do osób niepełnosprawnych, przedstawiciele ZUS, PFRON. Zaproszeni pracodawcy poszukiwali kandydatów do pracy w zawodach: kierowcy, pomocy piekarza, stolarza,pracowników produkcji, tokarzy, frezerów, ślusarzy, magazynierów, sprzedawców, pielęgniarek, kasjerów.

Organizacje pozarządowe informowały i rekrutowały do projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach których oferowano między innymi wsparcie doradcy zawodowego, psychologa indywidualnie dobrane szkolenia i staże. Doradcy zawodowi naszego urzędu oferowali indywidualne konsultacje. W Targach wzięli udział specjaliści z PFRON-u i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Olkusz oraz Chrzanowa, którzy osobom zainteresowanym zakładali Platformę Usług Elektronicznych ZUS i instruowali jak z niej na bieżąco korzystać.

Przedsięwzięcie objęło liczbę 14 wystawców oferujących oferty pracy, szkolenia i programy z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej skierowane do środowiska osób niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego.
Projekt Trampolina
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że Zespół Placówek Caritas w Proszowicach z dniem 1 października 2013 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Trampolina”. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego i polega na uruchomieniu mieszkań wspieranych dla osób przezwyciężających trudną sytuację życiową. Osoby te obok tymczasowego samodzielnego mieszkania otrzymają kompleksowe wsparcie specjalistów m.in. psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Zadanie adresowanie jest do osób zmotywowanych do zmian, chcących się usamodzielnić, a których jedną z przyczyn trudnej sytuacji życiowej jest brak mieszkania i pracy.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu pod nr tel. 12 386 10 53.
regulamin rekrutacji
Giełda Pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że w dniu 04.03.2014 r. o godz.11.30 odbędzie się giełda pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Giełda organizowana jest dla firmy ADESSO S.A. na stanowisko PRACOWNIK OCHRONY (m-ce wykonywania pracy: Olkusz, ul.K.K.Wielkiego).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w giełdzie pracy proszone są o zgłoszenie się w Powiatowym Urzędzie Pracy najpóźniej w dniu 04.03.2014 do godz.11.15 w pok.24 celem otrzymania skierowania.
PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH - PUE
Platforma Usług Elektronicznych PUE to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. Jej sercem jest portal internetowy pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS możecie Państwo zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet.
- informacje,
niePEŁNOSPRAWNY – NIEZASTĄPIONY W PRACY!
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO serdecznie zaprasza bezrobotne i nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne w wieku 15-64, zamieszkałe w powiecie olkuskim .

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Spółka z o.o. realizuje projekt „Pełnosprawni na olkuskim rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Główny cel projektu to aktywizacja osób niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego. Uczestnicy projektu będą mieli szanse na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Dla 45 z 90 osób które wezmą udział w projekcie przewidziane są 6 miesięczne, płatne staże zawodowe. - informacje,
- plakat,
50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Wiosna rozpoczął nabór osób, które chciałyby zostać wolontariuszami i włączyć się w pomoc osobom bezrobotnym po 50 roku życia. Wszystko w ramach projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby, które mają:
• powyżej 45 lat;
• długoletnie doświadczenie zawodowe;
• trochę wolnego czasu i dużo zapału.

Aplikację należy złożyć przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.50plus.dzialaj.pl, gdzie można znaleźć więcej szczegółów na temat projektu. Informacji udziela też Stowarzyszenie Wiosna pod numerem tel. 785-894-396.
Z komputerem na TY
„Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa małopolskiego” . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.. Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT na poziomie ECDL Start. Udział w projekcie jest bezpłatny.
- informacje,
- plakat,
- ulotka str. 1, str. 2.
PIT przez internet
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkusz w ramach kolejnej akcji "PIT przez internet" informuje o:
- o specjalnej stronie internetowej www.szybkipit.pl i aplikacji pytaniowej,
- elektronicznej formie składania PIT-11,
- liście otwrtym Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka do płatników w sprawie wysyłania deklaracji podatkowych przez internet.
Profesjonalny start
W dniu 5 lutego br. PUP w Olkuszu zorganizował spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu "Profesjonalny start\” realizowanego przez Firmę Consultor Sp. z o z Krakowa.

Projekt skierowany jest do:
• bezrobotnych absolwentów - zarejestrowanych w urzędzie pracy,
• osób w wieku 18 – 27 r.ż.
• osób zamieszkałych powiaty: brzeski, chrzanowski, krakowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki woj. małopolskiego.

W ramach form wsparcia w projekcie przewidziano:
• bezpłatne szkolenia: GRAFIKA KOMPUTEROWA, SAMODZIELNY KSIĘGOWY, SPAWACZ metodą MIG lub MAG, • pośrednictwo pracy,
• płatne 6 miesięczne staże zawodowe.

a ponadto:
• dodatek szkoleniowy
• zwrot kosztów dojazdu
• wyżywienie
• materiały szkoleniowe
• ubezpieczenie
• pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych (książeczka spawacza)
• badania lekarskie

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób, które spełniały warunki uczestnictwa w projekcie, część osób wyraziła gotowość do przystąpienia do projektu i wypełniła deklarację udziału w projekcie.
Szansa na lepszy start
W dniu 03 lutego 2014r. pośrednicy pracy zorganizowali spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu „Szansa na lepszy start”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizowany on jest od stycznia 2014 do marca 2017 przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego KLUCZ.

Projekt obejmuje obszar 4 województw (małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie). Skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, które pozostają bez zatrudnienia.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
1) Analiza potrzeb szkoleniowych,
2) Poradnictwo psychologiczne,
3) Indywidualne poradnictwo zawodowe,
4) Grupowe poradnictwo zawodowe,
5) Indywidualne wsparcie trenera pracy,
6) Zajęcia aktywizacyjne,
7) Warsztaty psychologiczne,
8) Grupa wsparcia,
9) Kursy zawodowe
10) Szkolenie własne trenera pracy,
11) Zatrudnienie beneficjenta,
12) Monitoring zatrudnienia;
13) Poszukiwanie ofert pracy.

W ramach projektu zostanie utworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu. W takcie spotkania osoby zainteresowane mogły wypełnić deklarację udziału oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania związane z udziałem w projekcie.
Bezzwrotna dotacja nawet do 40 tys.
Osoby, które planują otworzyć własne przedsiębiorstwo, niekoniecznie muszą liczyć na samych siebie, pod względem wkładu pieniężnego na prowadzenie własnego biznesu. Od kilku lat Unia Europejska oferuje wsparcie finansowe i doradcze dla początkujących przedsiębiorców. Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wielu osobom zapewniła łagodny start, ułatwiła rozwijanie działalności i pozwoliła sprawnie działać na rynku przez wiele lat.
ogłoszenie
KONSERWATOR 2014
Rusza rekrutacja osób do projektu „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

3 lutego 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja osób na miejsca zatrudnienia subsydiowanego, staży zawodowych na rok 2014 w projekcie „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. Rekrutacja uczestników trwa do 14 lutego 2014 r. do godz. 16.00.
czytaj więcej
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne „Aktywność moją szansą”
Dnia 30.01.2014r. odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu „Aktywność moją szansą”. Spotkanie skierowane było do osób zwolnionych z instytucji sektora oświaty (w tym nauczycieli) przed dniem 01.01.2013r. a figurujących w rejestrze PUP wg stanu na 30.11.2013r.i wyrażających chęć udziału w projekcie. Spotkanie zorganizowano w dwóch grupach po 24 osoby. Koordynator projektu przedstawił informację o założeniach projektu na 2014r. Uczestnicy spotkania wypełnili wstępną deklarację udziału w projekcie.
czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lutym 2014r. odbędzie się w dniach od 11.02.2014r. do 14.02.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 10.02.2013r. do 11.02.2013r.
Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy serdecznie zaprasza na Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się w dniu 28 lutego 2014 w godz. 10.00-12.00 w siedzibie urzędu
ul. Minkiewicza 2. Targi Pracy są niekomercyjnym przedsięwzięciem mającym pomóc w aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością mających trudności w uzyskaniu zatrudnienia.
Wystawcami na Targach będą zarówno zakłady pracy chronionej jak i pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy.
czytaj więcej
Nowe Możliwości


W ramach projektu ”Nowe możliwości” oferujemy bezzwrotne dotacje w wysokości do 40 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy, zamieszkujących tereny powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego i olkuskiego.
informacje
ogłoszenie
Rekrutacja do projektu \„Profesjonalny Start\” - 05.02.2014r
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu "Profesjonalny start\” realizowanego przez Firmę Consultor Sp. z o. o.z Krakowa, które odbędzie się w dniu 05.02.2014r.

Projekt skierowany jest do:
• bezrobotnych absolwentów - zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
• w wieku 18 – 27 lat
• zamieszkałych w woj. małopolskim na terenie powiatów:
brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego

W ramach działań w projekcie zapewniamy:
• bezpłatne szkolenia:GRAFIKA KOMPUTEROWA , SAMODZIELNY KSIĘGOWY, SPAWACZ MIG lub MAG
• pośrednictwo pracy
• płatne 6 miesięczne staże zawodowe
a ponadto:
• dodatek szkoleniowy
• zwrot kosztów dojazdu
• wyżywienie
• materiały szkoleniowe
• ubezpieczenie
• pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych (Książeczka Spawacza)
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• badania lekarskie
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt do dnia 03.02.2014r. pod nr telefonu 32/643-43-48 wew.223,217,218,219, email: posrednictwo@pup-olkusz.pl lub osobiście w pok. 24.
\„SZANSA NA LEPSZY START\„- rekrutacja do projektu 03.02.2014r.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, które pozostają bez zatrudnienia.
Wsparcie w ramach projektu:
• trening umiejętności niezbędnych do skutecznego poszukiwania pracy
• pomoc w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia,
• wsparcie specjalistów: trenera pracy, psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds. osób niepełnosprawnych.

Każdy z uczestników projektu odbędzie kurs zawodowy (na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych) i otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Realizator Projektu "Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego KLUCZ"
Obszar działania: powiat OLKUSKI.

I edycja: 02.01.2014 - 01.03.2015

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontaktdo dnia 31.01.2014r. pod nr telefonu 32/643-43-48 wew.223,217,218,219, email: posrednictwo@pup-olkusz.pl lub osobiście w pok. 24.
Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu po raz drugi dołączył do Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy. W ramach tego przedsięwzięcia w dniach 13 i 17 stycznia br. odbyły się spotkania dla uczniów szkół średnich , pt. „Start młodych na „Rynku Pracy”. Spotkania były okazją do zapoznania się z usługami urzędu pracy, informacjami na temat rynku pracy oraz metodami poszukiwania pracy.
Doradcy zawodowi oraz specjaliści ds. aktywizacji zaprezentowali:
- usługę pośrednictwa pracy w tym usługę EURES, czyli jakie są możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą,
- usługę poradnictwa zawodowego,
- informację o zajęciach aktywizacyjnych i szkoleniu z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowanych w Klubie Pracy,
- usługę szkolenia,
- informację na temat możliwości skierowania na staż oraz możliwości uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto doradcy zawodowi udzielali młodzieży wskazówek jak skutecznie szukać pracy oraz pomagali dokonywać samooceny własnych umiejętności przy pomocy testów.
Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników
Szkolenia „Ekobiuro” to ciekawa oferta bezpłatnych szkoleń poszerzających ekologiczną świadomość przedsiębiorców, pracowników i klientów firm, w odniesieniu do:
- wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej,
- gospodarowania wodą,
- Eksploatacji biurowych materiałów,
- segregacji odpadów,
- szeroko rozumianej, ogólnej edukacji ekologicznej.

więcej informacji
Kwalifikacje w przedsiębiorstwach – innowacyjne rozwiązania
Bony szkoleniowe i krajowy system kwalifikacji, czyli innowacyjne rozwiązania w uczeniu się, mające znaczenie dla kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw, będą tematem spotkania, które odbędzie się w Krakowie 15 stycznia 2014 roku.
czytaj więcej
Aktywny Start
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu "Aktywny start" realizowanego przez AMD GROUP z Krakowa, które odbędzie się w dniu 22.01.2014r.
czytaj więcej
CNC - OK
Projekt "CNC OK!" to przedsięwzięcie realizowane przez firmę szkoleniową J&P Moritz Consulting Group, skierowane do młodych osób (do 25 lat) z 16 powiatów województwa małopolskiego: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego i tatrzańskiego. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji operatora CNC wśród 120 bezrobotnych absolwentów (osoby do 25 roku życia) z wskazanych powiatów województwa małopolskiego.
informacje o projekcie
Aktywny Start
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu "Aktywny start" realizowanego przez AMD GROUP z Krakowa, które odbędzie się w dniu 22.01.2014r.
czytaj więcej
Angielski w Małopolsce
Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie „Angielski w Małopolsce” oraz „Akademia językowa 50+”. Kursy obejmują 120 godzin zajęć na poziomie od A1 do B2. Uczestnicy szkoleń otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej
Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu styczniu 2014r. odbędzie się w dniach od 09.01.2014r. do 15.01.2014r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 08.01.2013r. do 09.01.2013r.
Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż wnioski na 2014 rok o:
- organizację stażu,
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- rganizację prac interwencyjnych
będą dostępne na stronie internetowej jak również w siedzibie tut. Urzędu od dnia 13.01.2014r.

Wnioski złożone w 2013 roku nie będą podlegały rozpatrzeniu w 2014 roku.
Portal dla poszukujących pracy "Barometr zawodów - Małopolska"
23-12-2013r
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w październiku 2. uruchomił serwis internetowy "Barometr zawodów – Małopolska" adresowany do osób poszukujących pracy, gdzie prezentowane jest zapotrzebowanie na poszczególne zawody w małopolskich powiatach. W serwisie możemy zobaczyć także, w jakich zawodach może brakowaćzasobów kadrowych w Powiecie Olkuskim. czytaj więcej
Profesjonalny start
23-12-2013r
Projekt „Profesjonalny start!” realizowany jest w ramach programu Kapitał Ludzki - VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Realizatorem projektu jest firma Consultor Sp. z o.o.

W projekcie będzie można uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach: grafika komputerowy, samodzielnego księgowego oraz spawacza MIG lub MAG. Dla ponadto 90% najbardziej zmotywowanych uczestników będą zorganizowane 6 miesięczne, płatne staże zawodowe.

Czas trwania projektu: grudzień 2013r. – styczeń 2015r.
więcej informacji
Aktywny start
22-12-2013r
Firma szkoleniowa AMD Group realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci szkoleń zawodowych i płatnych staży. Projekt skierowany jest do absolwentów, którzy ukończyli edukację na dowolnym poziomie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie. Są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i chcą odbyć szkolenia zawodowe (przedstawiciel handlowy / van seller), kurs na prawo jazdy kat. B lub C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy, a następnie odbyć płatny 6 miesięczny staż
informacje
regulamin
formularz zgłoszeniowy
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu grudniu 2013r. odbędzie się w dniach od 10.12.2013r. do 13.12.2013r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.12.2013r. do 10.12.2013r.
INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 07.12.2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, będzie czynny od 7:00 do 15:00 natomiast w dniu 27.12.2013r. Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny.

Projekt
"Spójrz na to inaczej" - spotkanie informacyjno- rekrutacyjne dotyczące udziału w BEZPŁATNYM projekcie "Nowe kwalifikacje - nowa praca" Oferta

Informacja
26.11.2013r.


Dwa lata bezpłatnej nauki języka niemieckiego. Ruszyła rekrutacja do projektu Instytut Austriacki zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm oraz osoby samozatrudnione do udziału w projekcie pt. "Skuteczni w biznesie". Dzięki funduszom unijnym przeszkolonych zostanie aż 100 osób.

czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu listopadzie 2013r. odbędzie się w dniach od 12.11.2013r. do 15.11.2013r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 12.11.2013r. do 13.11.2013r.
Wyrównania będą realizowane po 20.11.2013r.
Monitoring zawodów
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013
22.10.2013r.OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY (OTK)
Z UDZIAŁEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU
16 października 2013 roku


"Odkryj talenty swojego dziecka" to hasło Tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Hasło to towarzyszyło uczniom klas V i VI szkół podstawowych powiatu olkuskiego podczas spotkania w dniu 16 października br., które miało miejsce w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Olkuszu. Spotkanie odbywało się pod patronatem Starosty Olkuskiego oraz Burmistrzów i Wójtów gmin powiatu olkuskiego. Otwarcia Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery dokonał Pan Henryk Kieca -Wicestarosta Olkuski. czytaj więcej
Informacja
21.10.2013r.
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prowadzi nabór do Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się lub chcące się zająć opieką nad dziećmi do lat trzech.
W ramach działania, możliwe jest współfinansowanie projektów z zakresu:
-budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów infrastruktury opieki dla dzieci do lat trzech i/ lub
- zakupu wyposażenia ww. obiektów.
Termin składania wniosków - 31 grudnia 2013r.

W przypadku dodatkowych pytań kontakt telefoniczny: (012) 29 90 740.
Festiwal Nauki w ZS Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu
Dnia 12 października 2013r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica odbył się Festiwal Nauki. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu uczestniczył w tak ciekawym przedsięwzięciu, prezentując swoją ofertę.
czytaj więcej
Festiwal nauki
11.10.2013r.


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
Z UDZIAŁEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU
16 października 2013 roku

czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu październiku 2013r. odbędzie się w dniach od 11.10.2013r. do 16.10.2013r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.10.2013r. do 10.10.2013r.
Wyrównania będą realizowane po 20.10.2013r.
Festiwal nauki
Dzień otwarty EURES
W dniu 20 września 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu odbył się po raz kolejnyDZIEŃ OTWARTY POŚREDNICTWA PRACY EURES. Celem tego wydarzenia w szczególności była promocja sieci EURES jako jednej z możliwości poszukiwania pracy za granicą.
czytaj więcej
STREFA 50+
Dnia 18 września 2013 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektów „STREFA 50+ REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA” oraz „SPRAWNI W PRACY”.
czytaj więcej
Dzień otwarty EURES
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza wszystkich zainteresowanych na DZIEŃ OTWARTY informujący o Pośrednictwie Pracy EURES, który odbędzie się dnia20.09.2013r. w godz. 9.00 – 13.00 (budynek PUP - hol główny).
czytaj więcej
Wizyta studyjna z woj. świętokrzyskiego
04-09-2013
W dniu 28 sierpnia 2013 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu odbyła się pierwsza z dwóch wizyt studyjnych zorganizowana przez Akademię Przedsiębiorczości ze Starachowic na zaproszenie Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” z Chechła.
czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu wrześniu 2013r. odbędzie się w dniach od 10.09.2013r. do 13.09.2013r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.09.2013r. do 10.09.2013r.
Wyrównania będą realizowane po 20.09.2013r.
Monitoring zawodów
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego - część druga prognostyczna.

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu sierpniu 2013r. odbędzie się w dniach od 12.08.2013r. do 16.08.2013r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.08.2013r. do 12.08.2013r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje
23-07-2013
Wraz z okresem wakacyjnym jest prowadzona kolejna edycja akcji "Weź paragon", założeniem akcji jest sprawdzenie wywiązywania się przez podatników z obowiązków dotyczących ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących i wydawania paragonów, podnoszenie świadomości społecznej. czytaj więcej
Spotkanie
Dnia 9 lipca b.r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu, celem spotkania było zapoznanie z działalnością urzędu pracy. czytaj więcej
Profilowanie klientów PUP
Od dnia 1 lipca 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu jako jeden z trzech urzędów z woj. małopolskiego uczestniczy w teście „Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych”. czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lipcu 2013r. odbędzie się w dniach od 10.07.2013r. do 12.07.2013r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.07.2013r. do 10.07.2013r.
Zapracuj na wakacje
26-06-2013
Podobnie jak w roku ubiegłym Dział Pośrednictwa Pracy zorganizował spotkanie informacyjne w dniu 19.06.2013r. pn.”Zapracujnawakacje”, na które został zaproszony przedstawiciel Młodzieżowego Biura Pracy (MBP) z Pan Arkadiusz Węglarz. czytaj więcej
Nowy Małopolski Przedsiębiorca
19-06-2013
Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej realizuje obecnie na terenie województwa małopolskiego projekt pn. "Nowy Małopolski Przedsiębiorca". Projekt skierowany jest między innymi do osób młodych oraz po 50 roku życia, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą. Szczegóły projektu znajdują się na stronie internetowej: www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl
Mikroszkolenia dla mikroprzedsiębiorców
05-06-2013
Jak kreować wizerunek firmy, co warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych w razie choroby i macierzyństwa, jakie są rodzaje ryzyk prawnych w biznesie, czy można jeszcze lepiej motywować pracowników – na te oraz wiele innych pytań będzie można znaleźć odpowiedź 7 czerwca w Krakowie podczas Mikroszkoleń dla mikroprzedsiębiorców. Oferta jest bezpłatna!

Pełny harmonogram dostępny jest na www.pociagdokariery.pl
więcej informacji
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu czerwcu 2013r. odbędzie się w dniach od 12.06.2013r. do 14.06.2013r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 10.06.2013r. do 11.06.2013r.
III edycja projektu
03-06-2013
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentowane przez Dział ds. Absolwentów we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych przystąpiło do realizacji następnego projektu PFRON pn.: WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY III.
więcej informacji
Dzień Przedsiębiorczości 2013
20-05-2013
W dniu 17.05.2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zorganizował po raz trzeci Dzień Przedsiębiorczości. Był on skierowany do osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Podczas Dnia Przedsiębiorczości zainteresowani samozatrudnieniem mieli okazję zdobyć w jednym miejscu informacje o obowiązujących przy zakładaniu działalności gospodarczej, przepisach i procedurach.
więcej informacji i galeria
LODOŁAMACZ 2013
17-05-2013
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich Pracodawców tworzących miejsca pracy otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli zatrudniasz nawet jedna osobę niepełnosprawną ten Konkurs jest dla Ciebie!

Pobierz
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Dzień Przedsiębiorczości
10-05-2013
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu organizuje
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą
w dniu 17.05.2013r.
w godzinach:11.00-13.00 /POZIOM GÓRNY/
informacja
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu maju 2013r. odbędzie się w dniach od 13.05.2013r. do 15.05.2013r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.05.2013r. do 10.05.2013r.
Informacja
04-02-2013
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego.

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
 • osoby (imię i nazwisko) od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Powiatowe Targi Pracy
15-04-2013
W dniu 10.04.2013r. odbyła się III edycja Powiatowych Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz Społecznej Akademii Nauk Wydział Zamiejscowy w Olkuszu.
czytaj więcej

Dzień Otwarty Eures
15-04-2013
W poniedziałek 08.04.2013r. Dział Pośrednictwa Pracy CAZ po raz kolejny zorganizował Dzień Otwarty promujący POŚREDNICTWO PRACY EURES. Na organizowany Dzień Otwarty zostali zaproszeni doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
czytaj więcej

Europejskie Dni Pracy w Małopolsce
15-04-2013
Europejskie Dni Pracy w Małopolsce 2013 organizowane są z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ideą przewodnią wydarzenia jest przekazanie informacji na temat korzyści płynących z mobilności zawodowej i geograficznej. Dni są również okazją do wymiany informacji pomiędzy pracodawcami, instytucjami z obszaru rynku pracy i osobami poszukującymi ofert pracy, staży lub wolontariatu w Europie.

Europejskie Dni Pracy w Małopolsce i wydarzenia towarzyszące
7-10 maja 2013 r.


Targi Pracy
02-04-2013
Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Olkusz zaprasza pracodawców, instytucje szkoleniowe, uczelnie wyższe do udziału w trzeciej edycji Powiatowych Targów Pracy, które odbędą się 10 kwietnia 2013 r. w godz. 10.00 - 13.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu ul. Wiejskiej 1.

Udział w Targach jest całkowicie bezpłatny, wystawcom zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy. Naszą ofertę kierujemy do pracodawców z terenu Powiatu Olkuskiego, oferujących wolne stanowiska pracy lub planujących zwiększenie zatrudnienia, jak również instytucji szkoleniowych, uczelni wyższych lub innych instytucji działających w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Zapraszamy serdecznie do udziału w imprezie.


Udział w Targach Pracy można zgłosić do dnia 05 kwietnia 2013 poprzez: e-mail posrednictwo@pup-olkusz.pl, kroleures@praca.gov.pl, pocztą lub osobiście. Więcej informacji na temat III Powiatowych Targów Pracy można uzyskać w Dziale Pośrednictwa Pracy, pok. 23 - tel. 32 643-43-48 wew.222 (Elżbieta Żurek)

pobierz program targów


Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu kwietniu 2013r. odbędzie się w dniach od 10.04.2013r. do 12.04.2013r. we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe: od 09.04.2013r. do 10.04.2013r.
Wyp??ata ??wiadcze??
19-01-2012
W zwi?zku z otrzymaniem ??rodk??w z Mnisterstwa Pracy i Polityki Spo??ecznej wyp??ata nale??nych stypendi??w dla bezrobotnych w miesi?cu styczniu 2012r. odb?dzie si? w dniach od 19.01.2012r. do 20.01.2012r. we wszystkich Odzia??ach ING Banku ?l?skiego.

Realizacja przelew??w stypendi??w na rachunki bankowe: 19.01.2012r.
Projekt unijny - "Rozwi?? skrzyd??a"
17-01-2012
darmowy_kurs_niemieckiego.jpg
Bezp??atne kursy j?zyka niemieckiego dla mikro i ma??ych przedsi?biorstw.
Rynek Pracy
16-01-2012
Zasady organizowania sta??u u pracodawcy w 2012 roku

Zasady dokonywania refundacji koszt??w wyposa??enia lub doposa??enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowi?zuj?ce w 2012 roku
Terminarz wyp??at
12-01-2012
Wyp??ata nale??nych zasi??k??w dla bezrobotnych w miesi?cu styczniu 2012r. odb?dzie si? w dniach od 11.01.2012r. do 13.01.2012r. we wszystkich Odzia??ach ING Banku ?l?skiego.

Realizacja przelew??w zasi??k??w na rachunki bankowe: 10.01.2012r.

Pozosta??e ??wiadczenia wyp??acane b?d? z chwil? otrzymania ??rodk??w z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo??ecznej. O wyp??atach b?dziemy informowa? na bie???co.
Informacja
2-01-2012
W zwi?zku z brakiem informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo??ecznej dotycz?cej przyznanego na 2012 rok limitu ??rodk??w Funduszu Pracy wnioski o:

- organizacj? sta??u,
- przyznanie jednorazowo ??rodk??w na podj?cie dzia??alno??ci gospodarczej,
- refundacj? koszt??w wyposa??enia lub doposa??enia stanowiska pracy
- organizacj? prac interwencyjnych

b?d? dost?pne na stronie internetowej jak r??wnie?? w siedzibie tut. Urz?du od dnia 16.01.2012r.
Najni??sze wynagrodzenie
2-01-2012
Od 1.01.2012 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1500 z??.

Kwota minimalnego wynagrodzenia zosta??a podniesiona do 1500 z?? (wzrost o 114 z??) wynika z Rozporz?dzenia Rady Ministr??w z dnia 13 wrze??nia 2011 r. w sprawie wysoko??ci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2012 r. (Dz.U.Nr 192, poz. 1141).
Potwerd?? swoje kwalifikacje
14-12-2011
Dnia 14.12.2011r. odby??o si? spotkanie rekrutacyjne do projektu ?POTWIERD?? SWOJE KWALIFIKACJE? realizowanego przez Centrum Edukacji Zawodowej CARGO z Jaworzna. Projekt jest wsp????finansowany z ??rodk??w Unii Europejskiej. »»
Terminarz wyp??at
8-12-2011
Wyp??ata nale??nych ??wiadcze?? dla bezrobotnych w miesi?cu grudniu 2011r. odb?dzie si? w dniu od 13.12.2011r. do 15.12.2011r. we wszystkich Odzia??ach ING Banku ?l?skiego.

Realizacja przelew??w na rachunki bankowe: 12.12.2011r.
Limity ??rodk??w
2-12-2011
Powiatowy Urz?d Pracy w Olkuszu informuje, ??e limit ??rodk??w Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Spo??ecznego na rok 2011 na finansowanie program??w na rzecz promocji zatrudnienia, ??agodzenia skutk??w bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi
6 155 500,-

>> szczeg????owa informacja <<
?Wolontariat ??czy warto??
24-11-2011
?Wolontariat ??czy warto?? ?? pod takim tytu??em odby??o si? spotkanie informacyjne w dniu 16.11.2011r. zorganizowane przez Dzia?? Po??rednictwa Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urz?du Pracy w Olkuszu. W/w spotkanie prowadzili zaproszeni przedstawiciele Centrum Wolontariatu w Olkuszu
i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie. Odbiorcami spotkania by??y osoby bezrobotne, zainteresowane tematyk? wolontariatu. »»
Barometr Zawod??w
16-11-2011
Dnia 09.11.2011r. w siedzibie Powiatowego Urz?du Pracy odby??o si? po raz drugi badanie pod nazw? ?BAROMETR ZAWOD??W przeprowadzone przez grup? ekspert??w z urz?du pracy (po??rednika pracy, po??rednika pracy ds. EURES, doradc? zawodowego, specjalist? ds. rozwoju zawodowego, specjalist? ds. aktywizacji oraz lidera Klubu Pracy), przy wsp????udziale pracownika z Ma??opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji dzia??aj?cego przy Wojew??dzkim Urz?dzie Pracy w Krakowie. »»
Terminarz wyp??at
2-11-2011
Wyp??ata nale??nych ??wiadcze?? dla bezrobotnych w miesi?cu listopadzie 2011r. odb?dzie si? w dniach od 09.11.2011r. do 15.11.2011r. we wszystkich Odzia??ach ING Banku ?l?skiego.

Realizacja przelew??w na rachunki bankowe: od 09.11.2011r. do 10.11.2011r.
Og??lnopolski Tydzie?? Kariery
27-10-2011
W dniach 20 - 21 pa??dziernika br. Powiatowy Urz?d Pracy w Olkuszu zorganizowa?? w Powiecie Olkuskim III edycj? Og??lnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK).

otk2011.jpg

Jest to impreza, kt??ra odbywa si? od 2009 r. z inicjatywy Stowarzyszenie Doradc??w Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Spo??ecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej i po??wi?cona jest promocji nowoczesnego poradnictwa zawodowe w obszarach edukacji i pracy. Podobne spotkania odbywa??y si? w ca??ej Polsce.
W ramach OTK doradcy zawodowi z Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urz?du Pracy w Olkuszu przygotowali 2 - dniowy program skierowany do m??odzie??y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej stoj?cej przed perspektyw? wyboru zawodu. Go??cinnie impreza odbywa??a si? w Auli Zespo??u Szk??l nr 3 w Olkuszu. Uroczystego otwarcia OTK dokona?? Starosta Powiatu Olkuskiego.

Misj? tegorocznego Og??lnopolskiego Tygodnia Kariery by??o :
?Poradnictwo Kariery dla ka??dego ucznia?.
»»

1 2 3 4 5 6 7 >


Przejdź do: Archiwum wiadomości
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS