Imieniny:Alfreda, Izydora, Zoriny

Dokumenty do pobrania

» STAŻE
Zasady zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż - RPO
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż - POWER
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż - Fundusz Pracy
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż - Gwarancja 40+
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż - Firma +1
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż - Rezerwa MRPiPS
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż w ramach bonu stażowego
Wniosek o udzielenie dni wolnych na stażu - RPO
Wniosek o udzielenie dni wolnych na stażu - POWER
Wniosek o udzielenie dni wolnych na stażu - Fundusz Pracy
Wniosek o udzielenie dni wolnych na stażu - Rezerwa MRPiPS
Wniosek o udzielenie dni wolnych na stażu - Gwarancja 40+

» BON STAŻOWY
Wniosek o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
Wniosek o przyznanie ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu w ramach bonu stażowego
Wniosek o wypłatę premii w ramach umowy o zorganizowanie stażu realizownego na podstawie bonu stażowego
Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż - bon stazowy

» BON ZATRUDNIENIOWY

» BON NA ZASIEDLENIE
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia / powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej
OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO OTRZYMANIU BONU NA ZASIEDLENIE

» REFUNDACJĘ PRACODAWCY/PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA
Wniosek o refundację pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla skierowanej osoby bezrobotnej do 30 roku życia w 2017 roku
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zasady przyznawania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w 2018r.
Wniosek o refundację do umów zawartych w 2016r.
Wniosek o refundację do umów zawartych w 2017r.

» PRACE INTERWENCYJNE
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Zasady zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy
Wniosek o refundację prac interwencyjnych za 2017r | 2018r.

» JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz tryb składania wniosków w 2018r.
Wniosek o zmianę specyfikacji wydatków
Rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

» PRACE SPOŁECZNO UZYTECZNE
PSU - roczny plan potrzeb

» ZATRUDNIENIE WSPIERANE
Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia wspieranego
Wniosek o refundację

» SPÓLDZIELNIE SOCJALNE
Zasady zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy
Wniosek o refundację

» ROBOTY PUBLICZNE

» BON SZKOLENIOWY
WNIOSEK o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
Zasady finansowania szkoleń na podstawie bonu szkoleniowego

» SZKOLENIA
Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
Zasady finansowania kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji.
Zasady kierowania na szkolenia i finansowania szkoleń

» REFUNDACJA ZE SRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
Oświadczenie do wniosku DMP
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zasady zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy
Wniosek o zmianę specyfikacji wydatków
Rozliczenie poniesionych kosztów
Rozporządzenie MPIPS z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

» JEDNORAZOWA REFUNDACJA SKŁADKI ZUS
Wniosek o jednorazową refundację składek ZUS
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

» EWIDENCJA ŚWIADCZEŃ I INFORMACJI
Wniosek o wydanie zaświadczenia

» DODATKI AKTYWIZACYJNE
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

» ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY
Druk zgłoszenia oferty pracy
KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Oferta pracy dla obywatela EOG
Klasyfikacja zawodów i specjalności
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS