Imieniny:Donata, Gizeli, Łukasza

Obecnie realizowane projektyPowiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – pod nazwą

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (IV)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. - 31.01.2019r.

Kwota dofinansowania projektu: 2.392.993,72

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP Olkusz, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy.

Wsparciem objęte zostaną osoby należące przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby powyżej 50 r.ż.,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza)

W ramach projektu RPO planujemy objąć wsparciem 243 osoby bezrobotne z terenu powiatu olkuskiego z tego:

- stażami – 183 os.,

- dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 56 os.

- szkoleniami – 4 os.,

Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

a) osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet – na poziomie co najmniej 42%,

b) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza) – na poziomie co najmniej 52%.

Słowniczek pojęć:

  • Osoba o niskich kwalifikacjach to: osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie

  • Osoba długotrwale bezrobotna to: osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP,

w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania ze wsparcia przez byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO, w tym
w szczególności byłym uczestnikom RPO WM z PI 9i.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Olkuszu lub pod numerami telefonów: 32 643-43-48, 32 643-05-38Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)

Realizator projektu: Powiat Olkuski/Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ul. Minkiewicza 2, 32-300 Olkusz

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019

Wartość projektu: 2.972.553,90


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupą docelową projektu są osoby młode w wieku 18 - 29 lat pozostające bez pracy (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, spośród których 60% stanowić będą osoby nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET oraz 20% osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie dla osób młodych do 25r.ż. zostanie zapewnione w okresie do 4 miesięcy licząc od daty rejestracji w urzędzie pracy , natomiast dla osób pow. 25 r.ż. w okresie 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.


FORMY WSPRACIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

- POŚREDNICTWO PRACY – każdy uczestnik projektu może skorzystać z tej formy wsparcia na każdym etapie udziału. Ma ono na celu m. innymi przekazanie aktualnych informacji m.innymi o lokalnym rynku pracy, formach aktywizacji. Udzielenie finansowego wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania.

- STAŻ – jego celem jest nabycie doświadczenia zawodowego poprzez wykonywanie pracy u Organizatora stażu bez nawiązywania stosunku pracy zgodnie z programem stażu.

- SZKOLENIE – szkolenia indywidualne organizowane pod konkretne potrzeby osób bezrobotnych oraz lokalnego rynku pracy. Efektem szkolenia musi być uzyskanie kwalifikacji tj. zdanie egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu lub nabycie kompetencji.

- DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – wsparcie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w postaci dotacji.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

STAŻ – rekrutacja w toku

SZKOLENIA – rekrutacja w toku

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – rekrutacja w toku


GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?

Informacje na temat możliwości uczestnictwa w projekcie udzielają:

- doradcy klienta (zgodnie z przypisanymi ‘literami”),

Informacje na temat form aktywizacji:

- STAŻE pok. nr 10 – tel. 32 6434348 wew. 142

- SZKOLENIA – pok. nr 25 tel. 32 6434348 wew. 218

- DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – pok. nr 18 tel. 32 6434348 wew. 227


EFEKTY PROJEKTU

Planuje się rekrutację 273 osób w tym 30 osób długotrwale bezrobotnych z tego:

- 198 os. zostanie objętych stażem,

- 5 os. zostanie objętych szkoleniami,

- 70 os. otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Efektem tego będzie podjęcie zatrudnienia (wyłącznie umowa o pracę na co najmniej ½ etatu i minimum 1 m-c) na poziomie:

- 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami),

- 57% dla osób nienależących do wyżej wymienionej grupy.


WAŻNE INFORMACJE

Projekt umożliwia skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto tut. urząd współpracuje w tym zakresie z działającymi na terenie powiatu olkuskiego instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Zobacz aktualne nabory wniosków

Data aktualizacji: 22.01.2019

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS