Imieniny:Alfreda, Izydora, Zoriny

Obecnie realizowane projektyPowiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – pod nazwą

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (IV)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. - 31.01.2019r.

Kwota dofinansowania projektu: 2.392.993,72

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP Olkusz, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy.

Wsparciem objęte zostaną osoby należące przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby powyżej 50 r.ż.,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza)

W ramach projektu RPO planujemy objąć wsparciem 243 osoby bezrobotne z terenu powiatu olkuskiego z tego:

- stażami – 183 os.,

- dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 56 os.

- szkoleniami – 4 os.,

Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

a) osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet – na poziomie co najmniej 42%,

b) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza) – na poziomie co najmniej 52%.

Słowniczek pojęć:

  • Osoba o niskich kwalifikacjach to: osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie

  • Osoba długotrwale bezrobotna to: osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP,

w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania ze wsparcia przez byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO, w tym
w szczególności byłym uczestnikom RPO WM z PI 9i.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Olkuszu lub pod numerami telefonów: 32 643-43-48, 32 643-05-38


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt

pn . „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,

- Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

- Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

- Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie olkuskim .

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, będące w I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób długotrwale bezrobotnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Kwota dofinansowania projektu ogółem: 6.560.948,91 zł w tym: rok 2017 3.587.076,70

rok 2018 2.973.872,21

Liczba uczestników projektu: 708 osób, w tym:

- liczba osób długotrwale bezrobotnych: 172

Działania aktywizacyjne przewidziane w projekcie to:

- staże dla 584 osób,

- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 124 osób.Ankiety aplikacyjne dotycząc przystąpienia do projektu dostępne sa u doradców klientaW chwili obecnej rekrutacja do projektu jest już zakończona.Zamierzamy osiągnąć wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

- dla os. nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – 43%

- dla os. niepełnosprawnych – 17%

- dla os. długotrwale bezrobotnych – 35%

- dla os. o niskich kwalifikacjach – 48%

Słowniczek pojęć:

  • Osoba z kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą dla PO WER to: osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) nie pracuje,

2) nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3) nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. (Oceniając czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikowane będą informacje czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

  • Osoba długotrwale bezrobotna to:

- w grupie osób do 25 r.ż.– osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,

- w grupie osób 25-29 lat – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Do okresu 6-ciu lub 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP,

w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

Ważne!

Finansowa forma wsparcia dla uczestników projektu zostanie zapewniona w ciągu 4 miesięcy licząc od dnia:

- rejestracji w urzędzie dla osób poniżej 25 roku życia,

- przystąpienia do projektu dla osób powyżej 25 roku życia.

Szcegółowe informacji o projekcie mżna uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu u doradców Klienta lub pod nr telefonu 32 643 43 48, 32 643 05 38Data aktualizacji: 16.10.2018

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS