Imieniny:Alfa, Leonii, Tytusa

Zatrudnienie do 30 roku życia

Nowy Instrument Rynku Pracy !

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Starosta może zawrzeć umowę na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Umowa nie może być zawarta z pracodawcą , u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Po okresie 12 miesięcy refundacji pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres dodatkowych 12 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie refundacji albo przed upływem okresu 12 miesięcy następujących po okresie refundacji, urząd skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Z powyższej formy mogą korzystać osoby bezrobotne dla których został ustalony II profil pomocy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L352 z 24.12.2012 str.1)Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 643 05 38 lub 032 643 43 48 wew. 227 lub w pokoju nr 18 PUP w Olkuszu.

Dokumenty do pobrania:


Zobacz dokumenty do pobrania

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS